Venkatesha Stotra

Venkatesha Stotram 

Venkatesho, Vasudevo, Pradhyumno, Amitha Vikramaha,

SankarshaNo Anirudhascha Seshaadri Pathireva Cha

Janardhana, Padmanabho, Venkatachala Vasanaha,

Srushti Kartha, Jagannatho, Madhavo, Bhaktha Vathsalaha

Govindo, Gopathi, Krishna, Keshavo, Garuda Dhwajaha,

Varaho, Vamanaschaiva, NarayaNa, Adhokshajaha

Shridhara, Pundarikaksho, Sarva Deva Sthutho Harihi,

Sri Nrusimho, Maha Simho, Suthraakara Purathanaha

Ramanatho Mahi Bhartha, Bhoodhara, Purushothamaha,

ChoLa Puthra Priya Shantho, Brahmadeenaam Vara Pradhaha

Shrinidhi Sarva Bhoothaanaam Bhayakruth, Bhaya Nashanaha,

Shri Ramo Ramabhadrascha Bhava Bhandhaika Mochakaha

Bhuthavaso Girivaso, Srinivasa, Sriya Pathihi,

Achyuthaanantha Govindo Vishnor Venkata Nayakaha

Sarva Devaika SharaNam, Sarva Devaika Daivatham,

Samastha Deva Kavacham, Sarva Deva ShikamaNihi

Ithidham Keerthitham Yasya Vishnor Amitha thejasaha,

thrikale Yah PaTen Nithyam Paapam Thasya Na Vidhyathe

Rajadhware PaTeth Ghore Sangrame Ripu Sankate,

Bhootha Sarpa Pishachadhi Bhayam Nasthi Kadachana

Aputhro Labhathe Puthraan, Nirdhano Dhanavan bhaveth,

Rogartho Muchyathe Rogath, bhaddho Muchyatha bandhanaath

Yadyadhiishtathamam Loke Thath thath Praponothya asamshayam,

Aishwaryam, Raja Sanmaanam , Bhakthi , Mukthi Phala Pradham

Vishnor Lokaika Sopanam Sarva Dukhaika Naashanam,

Sarvaishwarya Pradham nruNaam Sarva Mangala Karakam,

Mayavi Paramandam Thyakthwa VaikunTam utthamam,

Swami Pushkarani Theere Ramaya Saha Modhathe

Kalyanaadbhutha gaathraya, Kamithartha Pradhayine,

Srimad Venkata Nathaya, Srinivasaya Mangalam

Venkataadri samam sthaanam bramhaande naasthi kinchana

Venkatesha samo devo na bhutho na bhavishyathi

ethena sathya vaakyena sarvaarthaan sadhayamyaham

Ithishri bhramhanda purane bhramha narada samvade

Venkata giri mahathma venkatesha stotram sampurnam

ShriKrishnarpanamastu

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.