ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ Taitiriya Upanishad

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ . ಹರಿಃ ಓಂ .

ಪ್ರಥಮಾ ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ

ಓಂ ಶಂ ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ . ಶಂ ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ . ಶಂ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ . ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ . ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ . ನಮಸ್ತೇ ವಾಯೋ . ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ . ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ . ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ . ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ . ತನ್ಮಾಮವತು . ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು . ಅವತು ಮಾಂ . ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ .

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ .. 1.. ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಃ

ಓಂ ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ . ವರ್ಣಃ ಸ್ವರಃ . ಮಾತ್ರಾ ಬಲಂ . ಸಾಮ ಸಂತಾನಃ . ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯಃ .. 1..

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ..

ಸಂಹಿತೋಪಾಸನಂ

ಸಹ ನೌ ಯಶಃ . ಸಹ ನೌ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ .

ಅಥಾತಃ ಸꣳಹಿತಾಯಾ ಉಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ . ಪಂಚಸ್ವಧಿಕರಣೇಷು .

ಅಧಿಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌತಿಷಮಧಿವಿದ್ಯಮಧಿಪ್ರಜಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ . ತಾ ಮಹಾಸꣳಹಿತಾ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ . ಅಥಾಧಿಲೋಕಂ . ಪೃಥಿವೀ ಪೂರ್ವರೂಪಂ . ದ್ಯೌರುತ್ತರರೂಪಂ .

ಆಕಾಶಃ ಸಂಧಿಃ .. 1..

ವಾಯುಃ ಸಂಧಾನಂ . ಇತ್ಯಧಿಲೋಕಂ . ಅಥಾಧಿಜೌತಿಷಂ . ಅಗ್ನಿಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ . ಆದಿತ್ಯ ಉತ್ತರರೂಪಂ . ಆಪಃ ಸಂಧಿಃ . ವೈದ್ಯುತಃ ಸಂಧಾನಂ . ಇತ್ಯಧಿಜ್ಯೌತಿಷಂ . ಅಥಾಧಿವಿದ್ಯಂ . ಆಚಾರ್ಯಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ .. 2..

ಅಂತೇವಾಸ್ಯುತ್ತರರೂಪಂ . ವಿದ್ಯಾ ಸಂಧಿಃ .

 

ಪ್ರವಚನꣳಸಂಧಾನಂ .

ಇತ್ಯಧಿವಿದ್ಯಂ . ಅಥಾಧಿಪ್ರಜಂ . ಮಾತಾ ಪೂರ್ವರೂಪಂ .

ಪಿತೋತ್ತರರೂಪಂ . ಪ್ರಜಾ ಸಂಧಿಃ . ಪ್ರಜನನꣳಸಂಧಾನಂ .

ಇತ್ಯಧಿಪ್ರಜಂ .. 3..

ಅಥಾಧ್ಯಾತ್ಮಂ . ಅಧರಾಹನುಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ .

ಉತ್ತರಾಹನೂತ್ತರರೂಪಂ . ವಾಕ್ಸಂಧಿಃ . ಜಿಹ್ವಾಸಂಧಾನಂ .

ಇತ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಂ . ಇತೀಮಾಮಹಾಸꣳಹಿತಾಃ .

ಯ ಏವಮೇತಾ ಮಹಾಸꣳಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ವೇ‘ದ .

ಸಂಧೀಯತೇ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿಃ .

ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನಾನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸುವರ್ಗ್ಯೇಣ ಲೋಕೇನ .. 4..

ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ..

ಮೇಧಾದಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಾ ಆವಹಂತೀಹೋಮಮಂತ್ರಾಃ

ಯಶ್ಛಂದಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ .

ಛಂದೋಭ್ಯೋಽಧ್ಯಮೃತಾತ್ಸಂಬಭೂವ .

ಸ ಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು .

ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವ ಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ .

ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ . ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ .

ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರುವಂ .

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೋಶೋಽಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ .

ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ . ಆವಹಂತೀ ವಿತನ್ವಾನಾ .. 1..

ಕುರ್ವಾಣಾಽಚೀರಮಾತ್ಮನಃ . ವಾಸಾꣳಸಿ ಮಮ ಗಾವಶ್ಚ .

ಅನ್ನಪಾನೇ ಚ ಸರ್ವದಾ . ತತೋ ಮೇ ಶ್ರಿಯಮಾವಹ .

ಲೋಮಶಾಂ ಪಶುಭಿಃ ಸಹ ಸ್ವಾಹಾ .

ಆಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ಸ್ವಾಹಾ .

ವಿಮಾಽಽಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ಸ್ವಾಹಾ .

ಪ್ರಮಾಽಽಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ಸ್ವಾಹಾ .

ದಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ಸ್ವಾಹಾ .

ಶಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ಸ್ವಾಹಾ .. 2..

ಯಶೋ ಜನೇಽಸಾನಿ ಸ್ವಾಹಾ . ಶ್ರೇಯಾನ್ ವಸ್ಯಸೋಽಸಾನಿ ಸ್ವಾಹಾ . ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಪ್ರವಿಶಾನಿ ಸ್ವಾಹಾ .

ಸ ಮಾ ಭಗ ಪ್ರವಿಶ ಸ್ವಾಹಾ .

ತಸ್ಮಿನ್ ಸಹಸ್ರಶಾಖೇ . ನಿಭಗಾಽಹಂ ತ್ವಯಿ ಮೃಜೇ ಸ್ವಾಹಾ .

ಯಥಾಽಽಪಃ ಪ್ರವತಾಽಽಯಂತಿ .ಯಥಾ ಮಾಸಾ ಅಹರ್ಜರಂ . ಏವಂ ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ . ಧಾತರಾಯಂತು ಸರ್ವತಃ ಸ್ವಾಹಾ . ಪ್ರತಿವೇಶೋಽಸಿ ಪ್ರಮಾಭಾಹಿ ಪ್ರಮಾಪದ್ಯಸ್ವ .. 3..

ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ ..

ವ್ಯಾಹೃತ್ಯುಪಾಸನಂ

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರಿತಿ ವಾ ಏತಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ .

ತಾಸಾಮುಹಸ್ಮೈ ತಾಂ ಚತುರ್ಥೀಂ . ಮಾಹಾಚಮಸ್ಯಃ ಪ್ರವೇದಯತೇ . ಮಹ ಇತಿ . ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ . ಸ ಆತ್ಮಾ . ಅಂಗಾನ್ಯನ್ಯಾ ದೇವತಾಃ .

ಭೂರಿತಿ ವಾ ಅಯಂ ಲೋಕಃ . ಭುವ ಇತ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ .

ಸುವರಿತ್ಯಸೌ ಲೋಕಃ .. 1..

ಮಹ ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಃ . ಆದಿತ್ಯೇನ ವಾವ ಸರ್ವೇಲೋಕ ಮಹೀಯಂತೇ . ಭೂರಿತಿ ವಾ ಅಗ್ನಿಃ . ಭುವ ಇತಿ ವಾಯುಃ . ಸುವರಿತ್ಯಾದಿತ್ಯಃ .

ಮಹ ಇತಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ . ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಾವ

ಸರ್ವಾಣಿ ಜ್ಯೋತೀꣳಷಿ ಮಹೀಯಂತೇ . ಭೂರಿತಿ ವಾ ಋಚಃ . ಭುವ ಇತಿ ಸಾಮಾನಿ .

ಸುವರಿತಿ ಯಜೂꣳಷಿ .. 2..

ಮಹ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ . ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಾವ ಸರ್ವೇವೇದಾ ಮಹೀಯಂತೇ . ಭೂರಿತಿ ವೈ ಪ್ರಾಣಃ . ಭುವ ಇತ್ಯಪಾನಃ . ಸುವರಿತಿ ವ್ಯಾನಃ .

ಮಹ ಇತ್ಯನ್ನಂ . ಅನ್ನೇನ ವಾವ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಮಹೀಯಂತೇ . ತಾ ವಾ ಏತಾಶ್ಚತಸ್ರಶ್ಚತುರ್ಧಾ . ಚತಸ್ರಶ್ಚತಸ್ರೋ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ . ತಾ ಯೋ ವೇದ .

ಸ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ . ಸರ್ವೇಽಸ್ಮೈದೇವಾ ಬಲಿಮಾವಹಂತಿ .. 3..

ಇತಿ ಪಂಚಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗುಣಕಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಯಾ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಸ ಯ ಏಷೋಽನ್ತಹೃದಯ ಆಕಾಶಃ .

ತಸ್ಮಿನ್ನಯಂ ಪುರುಷೋ ಮನೋಮಯಃ . ಅಮೃತೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ . ಅಂತರೇಣ ತಾಲುಕೇ .ಯ ಏಷಸ್ತನ ಇವಾವಲಂಬತೇ . ಸೇಂದ್ರಯೋನಿಃ . ಯತ್ರಾಸೌ ಕೇಶಾಂತೋ ವಿವರ್ತತೇ . ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ಶೀರ್ಷಕಪಾಲೇ . ಭೂರಿತ್ಯಗ್ನೌ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ . ಭುವ ಇತಿ ವಾಯೌ .. 1..

ಸುವರಿತ್ಯಾದಿತ್ಯೇ . ಮಹ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ . ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಂ . ಆಪ್ನೋತಿ ಮನಸಸ್ಪತಿಂ . ವಾಕ್ಪತಿಶ್ಚಕ್ಷುಷ್ಪತಿಃ .

ಶ್ರೋತ್ರಪತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನಪತಿಃ . ಏತತ್ತತೋ ಭವತಿ .

ಆಕಾಶಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ .

ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ .

ಶಾಂತಿಸಮೃದ್ಧಮಮೃತಂ .

ಇತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯೋಪಾಸ್ವ .. 2.. ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ .. ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯುಪಾಧಿಕಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ

ಪೃಥಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ ದ್ಯೌರ್ದಿಶೋಽವಾಂತರದಿಶಾಃ .

ಅಗ್ನಿರ್ವಾಯುರಾದಿತ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ .

ಆಪ ಓಷಧಯೋ ವನಸ್ಪತಯ ಆಕಾಶ ಆತ್ಮಾ . ಇತ್ಯಧಿಭೂತಂ . ಅಥಾಧ್ಯಾತ್ಮಂ . ಪ್ರಾಣೋ ವ್ಯಾನೋಽಪಾನ ಉದಾನಃ ಸಮಾನಃ . ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಕ್ ತ್ವಕ್ .

ಚರ್ಮಮಾꣳಸ ಸ್ನಾವಾಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜಾ .

ಏತದಧಿವಿಧಾಯ ಋಷಿರವೋಚತ್ .

ಪಾಂಕ್ತಂ ವಾ ಇದꣳಸರ್ವಂ .

ಪಾಂಕ್ತೇನೈವ ಪಾಂಕ್ತಗ್ ಸ್ಪೃಣೋತೀತಿ .. 1.. ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಪ್ರಣವೋಪಾಸನಂ

ಓಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ . ಓಮಿತೀದꣳಸರ್ವಂ .

ಓಮಿತ್ಯೇತದನುಕೃತಿರ್ಹಸ್ಮ ವಾ ಅಪ್ಯೋಶ್ರಾವಯೇತ್ಯಾಶ್ರಾವಯಂತಿ . ಓಮಿತಿ ಸಾಮಾನಿ ಗಾಯಂತಿ . ಓಂꣳಶೋಮಿತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಶꣳಸಂತಿ . ಓಮಿತ್ಯಧ್ವರ್ಯುಃ ಪ್ರತಿಗರಂ ಪ್ರತಿಗೃಣಾತಿ .

ಓಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಸೌತಿ . ಓಮಿತ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರಮನುಜಾನಾತಿ .

ಓಮಿತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯನ್ನಾಹ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಪ್ನವಾನೀತಿ .

ಬ್ರಹ್ಮೈವೋಪಾಪ್ನೋತಿ .. 1.. ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರಶಂಸಾ

ಋತಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಸತ್ಯಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ತಪಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ದಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಶಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಅಗ್ನಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಅತಿಥಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಮಾನುಷಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಪ್ರಜಾ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಪ್ರಜನಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಪ್ರಜಾತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಚ .

ಸತ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ಯವಚಾ ರಾಥೀ ತರಃ .

ತಪ ಇತಿ ತಪೋನಿತ್ಯಃ ಪೌರುಶಿಷ್ಟಿಃ .

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಏವೇತಿ ನಾಕೋ ಮೌದ್ಗಲ್ಯಃ .

ತದ್ಧಿ ತಪಸ್ತದ್ಧಿ ತಪಃ .. 1.. ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ್ಯಾನಪ್ರಕಾಶಕಮಂತ್ರಃ

ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವಾ . ಕೀರ್ತಿಃ ಪೃಷ್ಠಂ ಗಿರೇರಿವ .

ಊರ್ಧ್ವಪವಿತ್ರೋ ವಾಜಿನೀವ ಸ್ವಮೃತಮಸ್ಮಿ .

ದ್ರವಿಣꣳಸವರ್ಚಸಂ . ಸುಮೇಧ ಅಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ .

ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾನುವಚನಂ .. 1.. ಇತಿ ದಶಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಶಿಷ್ಯಾನುಶಾಸನಂ

ವೇದಮನೂಚ್ಯಾಚಾರ್ಯೋಂತೇವಾಸಿನಮನುಶಾಸ್ತಿ .

ಸತ್ಯಂ ವದ . ಧರ್ಮಂ ಚರ . ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾನ್ಮಾ ಪ್ರಮದಃ .

ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಂ ಧನಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತಂತುಂ ಮಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸೀಃ . ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ . ಧರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ .

ಕುಶಲಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ . ಭೂತ್ಯೈ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ .

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ .. 1..

ದೇವಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ . ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ . ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ . ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ . ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ . ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ . ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ . ನೋ ಇತರಾಣಿ . ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕꣳಸುಚರಿತಾನಿ . ತಾನಿ ತ್ವಯೋಪಾಸ್ಯಾನಿ .. 2..

ನೋ ಇತರಾಣಿ .ಯೇ ಕೇ ಚಾರುಮಚ್ಛ್ರೇಯಾꣳಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ . ತೇಷಾಂ ತ್ವಯಾಽಽಸನೇನ ಪ್ರಶ್ವಸಿತವ್ಯಂ . ಶ್ರದ್ಧಯಾ ದೇಯಂ . ಅಶ್ರದ್ಧಯಾಽದೇಯಂ . ಶ್ರಿಯಾ ದೇಯಂ . ಹ್ರಿಯಾ ದೇಯಂ .

ಭಿಯಾ ದೇಯಂ . ಸಂವಿದಾ ದೇಯಂ .

ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾ ವೃತ್ತವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ .. 3.. ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂಮರ್ಶಿನಃ .ಯುಕ್ತಾ ಆಯುಕ್ತಾಃ .

ಅಲೂಕ್ಷಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾಃ ಸ್ಯುಃ .ಯಥಾ ತೇ ತತ್ರ ವರ್ತೇರನ್ . ತಥಾ ತತ್ರ ವರ್ತೇಥಾಃ . ಅಥಾಭ್ಯಾಖ್ಯಾತೇಷು .

ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂಮರ್ಶಿನಃ .ಯುಕ್ತಾ ಆಯುಕ್ತಾಃ .

ಅಲೂಕ್ಷಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾಃ ಸ್ಯುಃ .ಯಥಾ ತೇ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ . ತಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇಥಾಃ . ಏಷ ಆದೇಶಃ . ಏಷ ಉಪದೇಶಃ .

ಏಷಾ ವೇದೋಪನಿಷತ್ . ಏತದನುಶಾಸನಂ . ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ . ಏವಮು ಚೈತದುಪಾಸ್ಯಂ .. 4.. ಇತ್ಯೇಕಾದಶಽನುವಾಕಃ ..

ಉತ್ತರಶಾಂತಿಪಾಠಃ

ಶಂ ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ . ಶಂ ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ .

ಶಂ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ . ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ .

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ . ನಮಸ್ತೇ ವಾಯೋ . ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ . ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಷಂ . ಋತಮವಾದಿಷಂ .

ಸತ್ಯಮವಾದಿಷಂ . ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ . ತದ್ವಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ .

ಆವೀನ್ಮಾಂ . ಆವೀದ್ವಕ್ತಾರಂ .

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ .. 1.. ಇತಿ ದ್ವಾದಶೋಽನುವಾಕಃ ..

.. ಇತಿ ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ..

 

ದ್ವಿತೀಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲೀ

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ . ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ .

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ..

ಉಪನಿಷತ್ಸಾರಸಂಗ್ರಹಃ

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ . ತದೇಷಾಽಭ್ಯುಕ್ತಾ .

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ .

ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ .

ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ಸಹ . ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ .. ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ . ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ . ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ . ಅಗ್ನೇರಾಪಃ . ಅದ್ಭ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ .

ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯಃ . ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ . ಅನ್ನಾತ್ಪುರುಷಃ .

ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನರಸಮಯಃ . ತಸ್ಯೇದಮೇವ ಶಿರಃ . ಅಯಂ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ . ಅಯಮುತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ .

ಅಯಮಾತ್ಮಾ . ಇದಂ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ .

ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಪಂಚಕೋಶೋವಿವರಣಂ

 

ಅನ್ನಾದ್ವೈ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ .ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀꣳಶ್ರಿತಾಃ . ಅಥೋ ಅನ್ನೇನೈವ ಜೀವಂತಿ . ಅಥೈನದಪಿ ಯಂತ್ಯಂತತಃ .

ಅನ್ನꣳಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ . ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೌಷಧಮುಚ್ಯತೇ . ಸರ್ವಂ ವೈ ತೇಽನ್ನಮಾಪ್ನುವಂತಿ .ಯೇಽನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ . ಅನ್ನꣳಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ . ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೌಷಧಮುಚ್ಯತೇ . ಅನ್ನಾದ್ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಜಾತಾನ್ಯನ್ನೇನ ವರ್ಧಂತೇ .

ಅದ್ಯತೇಽತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ . ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ .

ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ನರಸಮಯಾತ್ . ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಮಯಃ . ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣಃ . ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿಧ ಏವ .

ತಸ್ಯ ಪುರುಷವಿಧತಾಂ . ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿಧಃ .

ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಶಿರಃ . ವ್ಯಾನೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ .

ಅಪಾನ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ . ಆಕಾಶ ಆತ್ಮಾ .

ಪೃಥಿವೀ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ . ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1..

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ..

ಪ್ರಾಣಂ ದೇವಾ ಅನು ಪ್ರಾಣಂತಿ . ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ . ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಮಾಯುಃ . ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಯುಷಮುಚ್ಯತೇ . ಸರ್ವಮೇವ ತ ಆಯುರ್ಯಂತಿ .ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ . ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಮಾಯುಃ . ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಯುಷಮುಚ್ಯತ ಇತಿ . ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ .ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ .

ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಮಯಾತ್ . ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ ಮನೋಮಯಃ . ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣಃ . ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿಧ ಏವ .

ತಸ್ಯ ಪುರುಷವಿಧತಾಂ . ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿಧಃ .

ತಸ್ಯ ಯಜುರೇವ ಶಿರಃ . ಋಗ್ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ . ಸಾಮೋತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ . ಆದೇಶ ಆತ್ಮಾ . ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಃ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ .

ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ .. ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ . ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ .

ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ . ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ .

ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ .ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ .

ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾನ್ಮನೋಮಯಾತ್ . ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ . ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣಃ . ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿಧ ಏವ .

ತಸ್ಯ ಪುರುಷವಿಧತಾಂ .

ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿಧಃ . ತಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೈವ ಶಿರಃ .

 

ಋತಂ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ .

ಸತ್ಯಮುತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ .ಯೋಗ ಆತ್ಮಾ . ಮಹಃ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ . ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ .. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೇ . ಕರ್ಮಾಣಿ ತನುತೇಽಪಿ ಚ .

ವಿಜ್ಞಾನಂ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ .

ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮುಪಾಸತೇ . ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೇದ್ವೇದ .

ತಸ್ಮಾಚ್ಚೇನ್ನ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ . ಶರೀರೇ ಪಾಪ್ಮನೋ ಹಿತ್ವಾ .

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಸಮಶ್ನುತ ಇತಿ . ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ . ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ . ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ .

ಅನ್ಯೋಽನ್ತರ ಆತ್ಮಾಽಽನಂದಮಯಃ . ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣಃ .

ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷವಿಧ ಏವ . ತಸ್ಯ ಪುರುಷವಿಧತಾಂ .

ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷವಿಧಃ . ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ .

ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ .

ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ . ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ . ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ . ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ಪಂಚಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಅಸನ್ನೇವ ಸ ಭವತಿ . ಅಸದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದ ಚೇತ್ .

ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚೇದ್ವೇದ . ಸಂತಮೇನಂ ತತೋ ವಿದುರಿತಿ .

ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ .ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ .

ಅಥಾತೋಽನುಪ್ರಶ್ನಾಃ . ಉತಾವಿದ್ವಾನಮುಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ . ಕಶ್ಚನ ಗಚ್ಛತೀ3 3 for prolonging the vowel in the form . ಅಽಽ .

ಆಹೋ ವಿದ್ವಾನಮುಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ . ಕಶ್ಚಿತ್ಸಮಶ್ನುತಾ3 ಉ . ಸೋಽಕಾಮಯತ . ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ . ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ . ಇದꣳಸರ್ವಮಸೃಜತ .ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ .

ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ . ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್ . ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ .

ಸಚ್ಚ ತ್ಯಚ್ಚಾಭವತ್ .

ನಿರುಕ್ತಂ ಚಾನಿರುಕ್ತಂ ಚ . ನಿಲಯನಂ ಚಾನಿಲಯನಂ ಚ .

ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ . ಸತ್ಯಂ ಚಾನೃತಂ ಚ ಸತ್ಯಮಭವತ್ .

ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ . ತತ್ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ .

ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ..

ಅಭಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾ

ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ . ತತೋ ವೈ ಸದಜಾಯತ .

ತದಾತ್ಮಾನ ಸ್ವಯಮಕುರುತ . ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ಸುಕೃತಮುಚ್ಯತ ಇತಿ .

ಯದ್ವೈ ತತ್ ಸುಕೃತಂ . ರಸೋ ವೈ ಸಃ .

ರಸꣳಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽಽನಂದೀ ಭವತಿ . ಕೋ ಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾತ್ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ .ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ .

ಏಷ ಹ್ಯೇವಾಽಽನಂದಯಾತಿ .

ಯದಾ ಹ್ಯೇವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದೃಶ್ಯೇಽನಾತ್ಮ್ಯೇಽನಿರುಕ್ತೇಽನಿಲಯನೇಽಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೇ . ಅಥ ಸೋಽಭಯಂ ಗತೋ ಭವತಿ .

ಯದಾ ಹ್ಯೇವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನುದರಮಂತರಂ ಕುರುತೇ .

ಅಥ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ . ತತ್ವೇವ ಭಯಂ ವಿದುಷೋಽಮನ್ವಾನಸ್ಯ . ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 1.. ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮೀಮಾಂಸಾ

ಭೀಷಾಽಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೇ . ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯಃ .

ಭೀಷಾಽಸ್ಮಾದಗ್ನಿಶ್ಚೇಂದ್ರಶ್ಚ . ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ .

ಸೈಷಾಽಽನಂದಸ್ಯ ಮೀಮಾꣳಸಾ ಭವತಿ .

ಯುವಾ ಸ್ಯಾತ್ಸಾಧುಯುವಾಽಧ್ಯಾಯಕಃ .

ಆಶಿಷ್ಠೋ ದೃಢಿಷ್ಠೋ ಬಲಿಷ್ಠಃ .

ತಸ್ಯೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವಾ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾ ಸ್ಯಾತ್ .

ಸ ಏಕೋ ಮಾನುಷ ಆನಂದಃ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಮಾನುಷಾ ಆನಂದಾಃ .. 1.. ಸ ಏಕೋ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದಾಃ .

ಸ ಏಕೋ ದೇವಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ದೇವಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದಾಃ .

ಸ ಏಕಃ ಪಿತೃಣಾಂ ಚಿರಲೋಕಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಃ .

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ .

ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಚಿರಲೋಕಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾಃ . ಸ ಏಕ ಆಜಾನಜಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಃ .. 2..

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ .

ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಆಜಾನಜಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ .

ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಃ .

ಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ದೇವಾನಪಿಯಂತಿ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ .

ಸ ಏಕೋ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ . ಸ ಏಕ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಽಽನಂದಃ .. 3..

 

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಮಿಂದ್ರಸ್ಯಾಽಽನಂದಾಃ . ಸ ಏಕೋ ಬೃಹಸ್ಪತೇರಾನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ . ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇರಾನಂದಾಃ . ಸ ಏಕಃ ಪ್ರಜಾಪತೇರಾನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ .

ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರಾನಂದಾಃ .

ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಃ . ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಕಾಮಹತಸ್ಯ .. 4.. ಸ ಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ .ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯೇ . ಸ ಏಕಃ .

ಸ ಯ ಏವಂವಿತ್ . ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ಪ್ರೇತ್ಯ .

ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ .

ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ .

ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ .

ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ .

ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ .

ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ .. 5.. ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ . ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ .

ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ .

ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನೇತಿ .

ಏತꣳಹ ವಾವ ನ ತಪತಿ .

ಕಿಮಹꣳಸಾಧು ನಾಕರವಂ . ಕಿಮಹಂ ಪಾಪಮಕರವಮಿತಿ .

ಸ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನೇತೇ ಆತ್ಮಾನ ಸ್ಪೃಣುತೇ .

ಉಭೇ ಹ್ಯೇವೈಷ ಏತೇ ಆತ್ಮಾನ ಸ್ಪೃಣುತೇ .ಯ ಏವಂ ವೇದ . ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ .. 1.. ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ..

.. ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ..

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ .

ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ .

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ..

 

ತೃತೀಯಾ ಭೃಗುವಲ್ಲೀ

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ . ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ .

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ..

ಭೃಗುರ್ವೈ ವಾರುಣಿಃ . ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ .

ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ . ತಸ್ಮಾ ಏತತ್ಪ್ರೋವಾಚ .

ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಚಮಿತಿ .

ತꣳಹೋವಾಚ .ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

ಯತ್ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ . ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ . ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ .

ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ .. 1.. ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಪಂಚಕೋಶಾಂತಃಸ್ಥಿತಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣಂ

ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ . ಅನ್ನಾದ್ಧ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ

ಭುತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ . ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ .

ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ .

ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ . ತꣳಹೋವಾಚ .

ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ . ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ .

ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ .. 1.. ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ .. ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ . ಪ್ರಾಣಾದ್ಧ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ

ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಪ್ರಾಣೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ . ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ .

ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ .

ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ . ತꣳಹೋವಾಚ .

ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ . ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ .

ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ .. 1.. ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ

.. ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ . ಮನಸೋ ಹ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಮನಸಾ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

ಮನಃ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ . ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ .

ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ .

ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ . ತꣳಹೋವಾಚ .

ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ . ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ .

ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ .. 1.. ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ .. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ . ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಧ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

 

ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ . ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ .

ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ .

ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ . ತꣳಹೋವಾಚ .

ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ . ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ .

ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ . ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ .. 1.. ಇತಿ ಪಂಚಮೋಽನುವಾಕಃ .. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ . ಆನಂದಾಧ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ . ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ .

ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ .

ಸೈಷಾ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯಾ . ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ . ಸ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ . ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ .

ಮಹಾನ್ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ .

ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ .. 1.. ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ..

ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಂ

ಅನ್ನಂ ನ ನಿಂದ್ಯಾತ್ . ತದ್ವ್ರತಂ . ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅನ್ನಂ .

ಶರೀರಮನ್ನಾದಂ . ಪ್ರಾಣೇ ಶರೀರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ .

ಶರೀರೇ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ . ತದೇತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ .

ಸ ಯ ಏತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ .

ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ . ಮಹಾನ್ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ

ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ . ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ .. 1..

ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಕ್ಷೀತ . ತದ್ವ್ರತಂ . ಆಪೋ ವಾ ಅನ್ನಂ .

ಜ್ಯೋತಿರನ್ನಾದಂ . ಅಪ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ .

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಪಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ . ತದೇತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ .

ಸ ಯ ಏತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ .

ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ . ಮಹಾನ್ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ

ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ . ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ .. 1..

ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಅನ್ನಂ ಬಹು ಕುರ್ವೀತ . ತದ್ವ್ರತಂ . ಪೃಥಿವೀ ವಾ ಅನ್ನಂ .

ಆಕಾಶೋಽನ್ನಾದಃ . ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಾಕಾಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ .

ಆಕಾಶೇ ಪೃಥಿವೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ .

ತದೇತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ .

ಸ ಯ ಏತದನ್ನಮನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ .

ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ . ಮಹಾನ್ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ

ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ . ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ .. 1..

ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ..

ಸದಾಚಾರಪ್ರದರ್ಶನಂ . ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾನುಭವಃ

ನ ಕಂಚನ ವಸತೌ ಪ್ರತ್ಯಾಚಕ್ಷೀತ . ತದ್ವ್ರತಂ .

ತಸ್ಮಾದ್ಯಯಾ ಕಯಾ ಚ ವಿಧಯಾ ಬಹ್ವನ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ . ಅರಾಧ್ಯಸ್ಮಾ ಅನ್ನಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ .

ಏತದ್ವೈ ಮುಖತೋಽನ್ನꣳರಾದ್ಧಂ .

ಮುಖತೋಽಸ್ಮಾ ಅನ್ನꣳರಾಧ್ಯತೇ .

ಏತದ್ವೈ ಮಧ್ಯತೋಽನ್ನꣳರಾದ್ಧಂ .

ಮಧ್ಯತೋಽಸ್ಮಾ ಅನ್ನꣳರಾಧ್ಯತೇ .

ಏದದ್ವಾ ಅಂತತೋಽನ್ನꣳರಾದ್ಧಂ .

ಅಂತತೋಽಸ್ಮಾ ಅನ್ನ ರಾಧ್ಯತೇ .. 1..

ಯ ಏವಂ ವೇದ . ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ .ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋಃ . ಕರ್ಮೇತಿ ಹಸ್ತಯೋಃ . ಗತಿರಿತಿ ಪಾದಯೋಃ . ವಿಮುಕ್ತಿರಿತಿ ಪಾಯೌ . ಇತಿ ಮಾನುಷೀಃ ಸಮಾಜ್ಞಾಃ . ಅಥ ದೈವೀಃ . ತೃಪ್ತಿರಿತಿ ವೃಷ್ಟೌ .

ಬಲಮಿತಿ ವಿದ್ಯುತಿ .. 2..

ಯಶ ಇತಿ ಪಶುಷು . ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇಷು .

ಪ್ರಜಾತಿರಮೃತಮಾನಂದ ಇತ್ಯುಪಸ್ಥೇ . ಸರ್ವಮಿತ್ಯಾಕಾಶೇ .

ತತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತ್ಯುಪಾಸೀತ . ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ .

ತನ್ಮಹ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ . ಮಹಾನ್ಭವತಿ . ತನ್ಮನ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ . ಮಾನವಾನ್ಭವತಿ .. 3..

ತನ್ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ . ನಮ್ಯಂತೇಽಸ್ಮೈ ಕಾಮಾಃ .

ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ . ಬ್ರಹ್ಮವಾನ್ಭವತಿ .

ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪರಿಮರ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ .

ಪರ್ಯೇಣಂ ಮ್ರಿಯಂತೇ ದ್ವಿಷಂತಃ ಸಪತ್ನಾಃ .

ಪರಿ ಯೇಽಪ್ರಿಯಾ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಾಃ .

ಸ ಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ .ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯೇ . ಸ ಏಕಃ .. 4.. ಸ ಯ ಏವಂವಿತ್ . ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ಪ್ರೇತ್ಯ .

ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ .

ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ .

ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ .

ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ .

ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ .

ಇಮಾಁಲ್ಲೋಕನ್ಕಾಮಾನ್ನೀ ಕಾಮರೂಪ್ಯನುಸಂಚರನ್ .

ಏತತ್ ಸಾಮ ಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೇ . ಹಾ 3 ವು ಹಾ 3 ವು ಹಾ 3 ವು .. 5.. ಅಹಮನ್ನಮಹಮನ್ನಮಹಮನ್ನಂ .

ಅಹಮನ್ನಾದೋಽ3ಹಮನ್ನಾದೋಽ3ಅಹಮನ್ನಾದಃ .

ಅಹꣳಶ್ಲೋಕಕೃದಹꣳಶ್ಲೋಕಕೃದಹꣳಶ್ಲೋಕಕೃತ್ .

ಅಹಮಸ್ಮಿ ಪ್ರಥಮಜಾ ಋತಾ3ಸ್ಯ .

ಪೂರ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋಽಮೃತಸ್ಯ ನಾ3ಭಾಇ .

ಯೋ ಮಾ ದದಾತಿ ಸ ಇದೇವ ಮಾ3ಅಽವಾಃ .

ಅಹಮನ್ನಮನ್ನಮದಂತಮಾ3ದ್ಮಿ .

ಅಹಂ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಮಭ್ಯಭವಾ3ಮ್ .

ಸುವರ್ನ ಜ್ಯೋತೀಃ .ಯ ಏವಂ ವೇದ . ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ .. 6..

ಇತಿ ದಶಮೋಽನುವಾಕಃ ..

.. ಇತಿ ಭೃಗುವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ..

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ . ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ .

.. ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ..

.. ಹರಿಃ ಓಂ ..

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.