ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿ

ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (1)

ಸೃಸ್ಥಿತಿವಿನಾಷಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಯೆ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (2)

ಷರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ (3)

ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.