ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಋುಗ್ವೇದ Sandhyavandane Rigveda

Dhanvantari

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ ।

ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನಮ್ –
ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ತು ಭೂತಪಿಶಾಚಾಃ ಯ ಏತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ ।
ಏತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ॥

ಆಸನ ಸಂಸ್ಕಾರಮ್ –
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಮೇರುಪೃಷ್ಠ ಋಷಿಃ । ಕೂರ್ಮೋ ದೇವತಾ । ಸುತಲಂ ಛನ್ದಃ । ಆಸನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಅನನ್ತಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ವಯಾ ಧೃತಾ ಲೋಕಾ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಧೃತಾ ।
ತ್ವಂ ಚ ಧಾರಯ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ಚಾಸನಮ್ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ –
ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ । ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ । ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸ್ವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ ।
ಓಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ । ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧೀಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ । ಓಂ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭುರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॒ರೋಮ್ ॥

ಸಙ್ಕಲ್ಪಂ (ದೇಶಕಾಲ ಸಙ್ಕೀರ್ತನಂ) –
ಶ್ರೀ ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಅತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೇ ಭರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಣ್ಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ____ ಪ್ರದೇಶೇ, ____ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯದೇಶೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹರಿಹರಸನ್ನಿಧೌ, ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವನ್ತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾನ್ದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ___ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ ___ ಋತೌ ___ ಮಾಸೇ ___ ಪಕ್ಷೇ ___ ತಿಥೌ ___ ವಾಸರೇ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಶುಭಯೋಗೇ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ [ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ] ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಃ/ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಮುಪಾಶಿಷ್ಯೇ ।

ಮಾರ್ಜನಮ್ –
ಆಪೋಹಿಷ್ಠೇತಿ ತೃಚಸ್ಯ ಅಮ್ಬರೀಷಃ ಸಿನ್ಧುದ್ವೀಪ ಋಷಿಃ । ಆಪೋ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಮಾರ್ಜನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॑: ।
ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॑: ।
ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವಃ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಮನ್ತ್ರಾಚಮನಮ್ –
(ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ)
ಸೂರ್ಯಶ್ಚೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ । ಸೂರ್ಯಮಾಮನ್ಯು ಮನ್ಯುಪತಯೋ ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ । ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಛನ್ದಃ । ಮನ್ತ್ರಾಚಮನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷ॒ನ್ತಾಮ್ । ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ ಪಾಪ॑ಮಕಾ॒ರ್ಷಮ್ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾಮುದರೇ॑ಣ ಶಿ॒ಶ್ನಾ । ರಾತ್ರಿ॒ಸ್ತದ॑ವಲು॒ಮ್ಪತು । ಯತ್ಕಿಞ್ಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದಮಹಂ ಮಾಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ನೌ । ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ।
(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇ)
ಆಪಃ ಪುನನ್ತ್ವಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಪೂತ ಋಷಿಃ । ಆಪೋ ದೇವತಾ । ಅಷ್ಠೀ ಛನ್ದಃ । ಅಪಾಂ ಪ್ರಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಆಪ॑: ಪುನನ್ತು ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಮ್ ।
ಪು॒ನನ್ತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಮ್ ॥
ಯದುಚ್ಛಿ॑ಷ್ಟ॒ಮಭೋ᳚ಜ್ಯಂ॒ ಯದ್ವಾ॑ ದು॒ಶ್ಚರಿ॑ತಂ॒ ಮಮ॑ ।
ಸರ್ವಂ॑ ಪುನನ್ತು॒ ಮಾಮಾಪೋ॑ಽಸ॒ತಾಂ ಚ॑ ಪ್ರತಿ॒ಗ್ರಹಂ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥
(ಸಾಯಂ ಕಾಲೇ)
ಅಗ್ನಿಶ್ಚೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ । ಅಗ್ನಿಮಾಮನ್ಯು ಮನ್ಯುಪತಯೋ ಅಹರ್ದೇವತಾ । ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಛನ್ದಃ । ಮನ್ತ್ರಾಚಮನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷ॒ನ್ತಾಮ್ । ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ॑ಮಕಾ॒ರ್ಷಮ್ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾಮುದರೇ॑ಣ ಶಿ॒ಶ್ನಾ । ಅಹ॒ಸ್ತದ॑ವಲು॒ಮ್ಪತು । ಯತ್ಕಿಞ್ಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇ॒ದಮ॒ಹಂ ಮಾಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ನೌ । ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ।
ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪುನರ್ಮಾರ್ಜನಮ್ –
ಆಪೋಹಿಷ್ಠೇತಿ ನವರ್ಚಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ । ಅಮ್ಬರೀಷ ಸಿನ್ಧುದ್ವೀಪ ಋಷಿಃ । ಆಪೋ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಪಞ್ಚಮೀ ವರ್ಧಮಾನಾ । ಸಪ್ತಮೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ । ಅನ್ತ್ಯೇ ದ್ವೇ ಅನುಷ್ಟುಭೌ । ಪುನರ್ಮಾರ್ಜನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॑: ।
ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॑: ।
ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವಃ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವನ್ತು ಪೀ॒ತಯೇ॑ ।
ಶಂ ಯೋರ॒ಭಿ ಸ್ರ॑ವನ್ತು ನಃ ॥
ಈಶಾ॑ನಾ॒ ವಾರ್ಯಾ॑ಣಾಂ॒ ಕ್ಷಯ॑ನ್ತೀಶ್ಚರ್ಷಣೀ॒ನಾಮ್ ।
ಅ॒ಪೋ ಯಾ॑ಚಾಮಿ ಭೇಷ॒ಜಮ್ ॥
ಅ॒ಪ್ಸು ಮೇ॒ ಸೋಮೋ॑ ಅಬ್ರವೀದ॒ನ್ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ಭೇಷ॒ಜಾ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಂ ಚ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ॥
ಆಪ॑: ಪೃಣೀ॒ತ ಭೇ॑ಷ॒ಜಂ ವರೂ॑ಥಂ ತ॒ನ್ವೇ॒ ೩॒ ಮಮ॑ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಶೇ ॥
ಇ॒ದಮಾ॑ಪ॒: ಪ್ರವ॑ಹತ॒ ಯತ್ಕಿಂ ಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ ।
ಯದ್ವಾ॒ಹಮ॑ಭಿದು॒ದ್ರೋಹ॒ ಯದ್ವಾ॑ ಶೇ॒ಪ ಉ॒ತಾನೃ॑ತಮ್ ॥
ಆಪೋ॑ ಅ॒ದ್ಯಾನ್ವ॑ಚಾರಿಷಂ॒ ರಸೇ॑ನ॒ ಸಮ॑ಗಸ್ಮಹಿ ।
ಪಯ॑ಸ್ವಾನಗ್ನ॒ ಆ ಗ॑ಹಿ॒ ತಂ ಮಾ॒ ಸಂ ಸೃ॑ಜ॒ ವರ್ಚ॑ಸಾ ॥
ಸ॒ಸೃಷೀ॒ಸ್ತದ॑ಪಸೋ॒ ದಿವಾ॒ನಕ್ತ॑ಞ್ಚ ಸ॒ಸೃಷೀ᳚: ।
ವರೇ॑ಣ್ಯ ಕ್ರ॒ತೂರಹ॑ಮಾ ದೇ॒ವೀ॒ ರವ॑ಸೇ ಹುವೇ ॥
ಪಾಪಪುರುಷ ವಿಸರ್ಜನಮ್ –
ಋತಂ ಚೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಅಘಮರ್ಷಣ ಋಷಿಃ । ಭಾವವೃತ್ತೋ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಮಮ ಪಾಪಪುರುಷ ಜಲ ವಿಸರ್ಜನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಾ॒ಭೀ॑ದ್ಧಾ॒ತ್ತಪ॒ಸೋಽಧ್ಯ॑ಜಾಯತ ।
ತತೋ॒ ರಾತ್ರ್ಯ॑ಜಾಯತ॒ ತತ॑: ಸಮು॒ದ್ರೋ ಅ॑ರ್ಣ॒ವಃ ।
ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದ॑ರ್ಣ॒ವಾದಧಿ॑ ಸಂವಥ್ಸ॒ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ॥
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ವಿ॒ದಧ॒ದ್ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮಿಷ॒ತೋ ವ॒ಶೀ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾ॒ಚ॒ನ್ದ್ರ॒ಮಸೌ॑ ಧಾ॒ತಾ ಯ॑ಥಾಪೂ॒ರ್ವಮ॑ಕಲ್ಪಯತ್ ।
ದಿವಂ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಥೋ॒ ಸ್ವ॑: ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ ॥

ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಃ/ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥
(ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ)
ತತ್ಸವಿತುರಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಪ್ರಾತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸ್ವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ॑ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ॑ತ್ ॥ (ಋ।೩।೬೨।೧೦)
[* ಪ್ರಾತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಮುಖ್ಯಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।
ಯದದ್ಯಕಚ್ಚೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಕುತ್ಸ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಪ್ರಾತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಯದ॒ದ್ಯ ಕಚ್ಚ॑ ವೃತ್ರಹನ್ನು॒ದಗಾ॑ ಅ॒ಭಿಸೂ॑ರ್ಯ । ಸರ್ವಂ॒ ತದಿ॑ನ್ದ್ರ ತೇ॒ ವಶೇ॑ ।
*]
(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇ)
ಹಂಸಶ್ಶುಚಿಷದಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಗೌತಮಪುತ್ರೋ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ । ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ । ಜಗತೀ ಛನ್ದಃ । ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಹಂ॒ಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ ಸದ್ಧೋ॑ ತಾವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ ಸತ್ । ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ ಸದೃ॑ತ॒ ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ । ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾರ್ಘ್ಯಮ್ ॥
ಆಕೃಷ್ಣೇನೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಹಿರಣ್ಯ ಸ್ತೂಪ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಆಕೃ॒ಷ್ಣೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ಞ್ಚ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ ಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಪಶ್ಯನ್॑ । ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಘ್ಯಮ್ ॥
ತತ್ಸವಿತುರಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸ್ವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ॑ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ॑ತ್ । ಇತಿ ತೃತೀಯಾರ್ಘ್ಯಮ್ ॥
[* ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಮುಖ್ಯಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।
ಪ್ರಾತರ್ದೇವೀತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಅಭಿತಪ ಋಷಿಃ । ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ತರ್ದೇ॒ವೀಮದಿ॑ತಿಂ ಜೋಹವೀಮಿ ಮ॒ಧ್ಯಂದಿ॑ನ॒ ಉದಿ॑ತಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ । ರಾ॒ಯೇ ಮಿ॑ತ್ರಾ ವರುಣಾ ಸ॒ರ್ವತಾ॒ತೇ॑ಲೇ ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ॒ ಶಂ ಯೋಃ ।
*]
(ಸಾಯಂ ಕಾಲೇ)
ತತ್ಸವಿತುರಿತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸ್ವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ॑ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ॑ತ್ ॥
[* ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಮುಖ್ಯಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।
ಉದ್ಘೇದಭೀತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಕುತ್ಸ ಋಷಿಃ । ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಘೇದ॒ಭಿಶ್ರು॒ತಾ ಮ॑ಘಂ ವೃಷ॒ಭಂ ನರ್ಯಾ᳚ಪಸಮ್ । ಅಸ್ತಾ᳚ರ ಮೇಷಿ ಸೂರ್ಯ ।
*]

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮ್ । ಯೋಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಏವಾಹಮಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಆವಾಹನಮ್ –
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್ಷಮ್ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಮ್ । ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಮ್ ।
ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸಮ್ಮಿ॑ತಮ್ ।
ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛನ್ದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಮೇ ।
ಯದಹ್ನಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಸರ್ವ॑ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸ॒ನ್ಧ್ಯಾ ವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ।
ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲಮ॑ಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒: ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯುರಭಿಭೂರೋಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ।
ಸಾವಿತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ।
ಸರಸ್ವತೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ।
ಛನ್ದರ್ಷೀನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ।
ಶ್ರಿಯಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ।
[* ಬಲಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । *]
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ ಹೃದಯಂ ರುದ್ರಃ ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸ ಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಙ್ಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್ಕು॒ಕ್ಷಿ॒: ಪಞ್ಚಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಃ ॥
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಃ/ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಙ್ಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿನ್ದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನಮಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಙ್ಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಙ್ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಙ್ಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿನ್ದಯುಗಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹನ್ತೀಂ ಭಜೇ ॥
ಧ್ಯೇಯಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಣ್ಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುರ್ಧೃತಶಙ್ಖಚಕ್ರಃ ॥
ಗಾಯತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಮ್ –
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸ್ವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ॥

ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಮ್ –
ಜಾತವೇದಸೇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ । ದುರ್ಗಾಜಾತವೇದಾಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿದ॑ಹಾತಿ॒ ವೇದ॑: ।
ಸ ನ॑: ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿನ್ಧುಂ᳚ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮಿತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಮೈತ್ರಾ ವರುಣಿರ್ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ । ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಉಪಸ್ಥಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯ॑ಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸು॒ಗನ್ಧಿಂ॑ ಪುಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬನ್ಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮೃ॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॑ತ್ ।

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಋಷಿಃ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ದೇವತಾ । ಜಗತೀಃ ಛನ್ದಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ನಮೋ᳚ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಣೇ॒ ನಮೋ᳚ಽಸ್ತ್ವ॒ಗ್ನಯೇ॒ ನಮ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ನಮ॒ ಓಷ॑ಧೀಭ್ಯಃ ।
ನಮೋ᳚ ವಾ॒ಚೇ ನಮೋ᳚ ವಾ॒ಚಸ್ಪ॑ತಯೇ॒ ನಮೋ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ಮಹ॒ತೇ ಕ॑ರೋಮಿ ॥

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ –
ಓಂ ನಮ॒: ಪ್ರಾಚ್ಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ॒: ಪ್ರತೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ॒ ಉದೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಧ್ವಾ॑ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋಽಧ॑ರಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ॑ಽವಾನ್ತ॒ರಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑
ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸನ್ತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ ॥

ಋಷಿ ದೇವತಾದಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ –
ನಮೋ ಗಙ್ಗಾಯಮುನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಯೇ॑ ವ॒ಸನ್ತಿ॒ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಿತಂ ವ॑ರ್ಧಯ॒ನ್ತಿ॒
ನಮೋ ಗಙ್ಗಾಯಮುನಯೋರ್ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ ಗಙ್ಗಾಯಮುನಯೋರ್ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾ॑ಯೈ ನಮಃ । ಸಾವಿ॑ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಾಯ॑ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾ᳚ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವತಾ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಮುನಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಗುರು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಮಾತೃ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಪಿತೃ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ । ಕಾಮೋಽಕಾರಿಷೀ᳚ನ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಮನ್ಯುರಕಾರಿಷೀ᳚ನ್ನಮೋ॒ ನಮಃ ।
ಯಾಂ॒ ಸದಾ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಿ॒ ಚ॒ರಾ॑ಣಿ ಸ್ಥಾ॒ವರಾ॑ಣಿ ಚ ।
ಸಾಯಂ॑ ಪ್ರಾ॒ತರ್ನ॑ಮಸ್ಯ॒ನ್ತಿ ಸಾ॒ಮಾ॒ ಸನ್ಧ್ಯಾ॑ಽಭಿರ॑ಕ್ಷತು ॥

ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣಮ್ –
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರಚ್ಯುತಃ ॥
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥
ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಾಪಿತೇ ದೇವೀ ಚನ್ದನೇನ ವಿಲೇಪಿತೇ ।
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತೇ ದೇವೀ ದುರ್ಗೇಽಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ ಮೂರ್ಧ॑ನಿ ।
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣೇ॑ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನುಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಛದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾ ಸು॑ಖಮ್ ॥
ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ॒ ಪ್ರಚೋದಯನ್ತೀ ಪವನೇ᳚ ದ್ವಿಜಾ॒ತಾ ।
ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚಸಂ
ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಯಾತುಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತಿ –
ನಮೋಽಸ್ತ್ವನನ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರ ಮೂರ್ತಯೇ
ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ
ಸಹಸ್ರ ಕೋಟೀ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥

ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಾಭಿವನ್ದನಮ್ –
ಇ॒ದಂ ದ್ಯಾ॑ವಾ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಸ್ತು ।
ಪಿತ॒ರ್ಮಾತ॒ರ್ಯದಿ॒ಹೋಪ॑ಬ್ರುವೇ ವಾ॑ಮ್ ।
ಭೂ॒ತಂ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮವ॒ಮೇ ಅವೋ॑ಭಿಃ ।
ವಿದ್ಯಾಮೇ॒ಷಂ ವೃ॒ಜಿ॑ನಂ ಜೀ॒ರದಾ॑ನುಮ್ ।
ಆಕಾಶಾತ್ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ॥
ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ॥
ವಾಸನಾದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಽಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಅಭಿವಾದನಮ್ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯನ್ತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು ॥
___ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ___ ಸ ಗೋತ್ರಃ ಆಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರಃ ಋಕ್ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ ____ ಶರ್ಮಾಽಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ॥
ಆಚಮ್ಯ ॥

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋವನ್ದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ರಮಾಪತೇ ।
ಯತ್ಕೃತಂ ತು ಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಅನೇನ ಪ್ರಾತಃ/ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾವನ್ದನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ । ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ।

ಆಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಾಶೇಷಾದಾಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತಾತ್ ।
ಯೇ ಸನ್ತಿ ಬ್ರಾಹಣಾ ದೇವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.