Anu Vayu Stuti

chandhra vibhooshaNa chandhra purogair vandhya padhamburuham pavamanam

Anandha thirtha maha muni rajam govindha bhaktha shikhamaNi meeDe |1|

 

prANa gaNAdhi pathim bhuvi vANi prANa samam dhayaya hyavatheerNam

Anandha thirtha maha muni rajam govindha bhaktha shikhamaNi meeDe |2|

 

shri hanumantha manantha bhujishyam langitha sindhu mudhastha mahIdhram

Anandha thirtha maha muni rajam govindha bhaktha shikhamaNi meeDe |3|

 

bhIshaNa dhushTa kulanthaka bhImam bhImama bhIthi dhamishTa janAnAm

Anandha thirtha maha muni rajam govindha bhaktha shikhamaNi meeDe |4|

 

shanthamanantha nishantha samahve shantha kulekha kule kila jatham

Anandha thirtha maha muni rajam govindha bhaktha shikhamaNi meeDe |5|

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.