ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಃ

|| ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯ ನಮಃ ||

| ಅಥ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಃ |

|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ||

[ ಅಶ್ವ ಧಾಟೀ ]

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಪ್ರೋಢೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಘೀವನೋದ್ಧತವಿಶಿಷ್ಟಾಂಬುಚಾರಿಜಲಧೇ

ಕೋಷ್ಟಾಂತರಾಹಿತವಿಚೇಷ್ಟಾಗಮೌಘಪರಮೇಷ್ಠಿಡಿತ ತ್ಯಮವ ಮಾಮ್ |

ಪ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಕಸೂನುಮನುಚೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮವಿದತೀಷ್ಮ ಯುಗಾಂತಸಮಯೇ

ಸ್ಟೇಷ್ಠಾತ್ಮಶೃಂಗಧೃತಕಾಷ್ಟಾಂಬುವಾಹನ ವರಾಷ್ಟಾಪದಪ್ರಭತನೋ || ೧ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ

ಖಂಡೀಭವದೈಹುಲಡಿಂಡೀರಜೃಂಭಣ ಸುಚಂಡೀ ಕೃತೋ ದಧಿ ಮಹಾ

ಕಾಂಡಾತಿ ಚಿತ್ರ ಗತಿ ಶೌಂಡಾದ್ಯ ಹೈಮರದ ಭಾಂಡಾ ಪ್ರಮೇಯ ಚರಿತ |

ಚಂಡಾಶ್ವಕಂಠಮದ ಶುಂಡಾಲ ದುರ್ಹೃದಯ ಗಂಡಾ ಭಿಖಂಡಾಕರ ದೋ-

ಶ್ಚಾ೦ಡಾ ಮರೇಶಹಯ ತುಂಡಾಕೃತೇ ದೃಶಮ ಖಂಡಾ ಮಲಂ ಪ್ರದಿಶ ಮೇ || ೨ ||

ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ

ಕೂರ್ಮಾಕೃತೇ ತ್ವವತು ನರ್ಮಾತ್ಮ ಪೃಷ್ಠದೃತ ಭರ್ಮಾತ್ಮ ಮಂದರ ಗಿರೇ

ಧರ್ಮಾವಲಂಬನ ಸುಧರ್ಮಾ ಸದಾಕಲಿತ ಶರ್ಮಾ ಸುಧಾವಿತರಣಾತ್ |

ದುರ್ಮಾನ ರಾಹುಮುಖ ದುರ್ಮಾಯಿ ದಾನವಸುಮರ್ಮಾ ಭಿಭೇದನ ಪಟೋ

ಧರ್ಮಾರ್ಕ ಕಾಂತಿ ವರ ವರ್ಮಾ ಭವಾನ್ ಭುವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಧೂತ ವಿಕೃತಿಃ || ೩ ||

ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ

ಧನ್ವಂತರೇಂಗರುಚಿ ಧನ್ವಂತರೇರಿ ತರು ಧನ್ವಂಸ್ಕರೀಭವಸುಧಾ

ಭಾನ್ವಂತರಾವಸಥ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಕೃತ ತನ್ವಂತರೌಷಧನಿಧೇ |

ಧನ್ವಂತರಂಗಶುಗುಧನ್ವಂತಮಾಜಿಶುವಿ ತನ್ವನ್ಮಮಾಬ್ಲಿ ತನಯಾ

ಸೂನ್ವಂತಕಾತ್ಯ ಹೃದತನ್ನಂತರಾವಯವ ತನ್ವಂತರಾರ್ತಿಜಲಧೌ|| ೪ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಯ್ಯ್ ನಮಃ

ಯಾಕೀರವಾರ್ಧಿಮದನಾಕ್ಷೀಣದರ್ಪದಿತಿಜಾಕೊಭಿತಾಮರಗಣಾ

ಪೇಕ್ಷಾಪ್ತರ್ಯೇಜನಿವಲಕ್ಷಾಂಶುಬಿಂಬಜಿದತೀಕ್ಷಾಲಕಾವೃತಮುಖೀ |

ಸೂಕ್ಷಮಾವಲಗ್ನವಸನಾssಕ್ಷೇಪಕೃತ್ಯುಚ ಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷಮೀಕೃತಮನೋ

ದೀಕ್ಷಾಸುರಾಹ್ಮತಸುಧಾಕ್ಷಾಣಿನೋssವತು ಸುರಕ್ಷೇಕ್ಷಣಾದ್ಧರಿತನುಃ || ೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಯ್ಯ್ ನಮಃ

ಶಿಕ್ಷಾದಿಯುಜ್ಞಗಮ ದೀಕ್ಷಾಸುಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾವಿಧಿಸತೀ

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಕ್ಷಮತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾಪಿನಯ ದಾಕ್ಷೇಪವೀಕ್ಷಣವಿಧ |

ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕ್ಷಿಲೋಭಕರಲಾಕ್ಷಾರ ಸೋಕ್ಷಿ ತಪ ದಾಕ್ಷೇಪಲಕ್ಷಿತಧರಾ

ಸಾಕ್ಷಾರಿತಾತ್ಮತನು ಭೂಕ್ಷಾರಕಾರಿನಿಟಿ ಲಾಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾನವತು ನಃ || ೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ

ನೀಲಾಂಬುದಾಭಶುಭ ಶೀಲಾದ್ರಿದೇಹಧರ ಖೇಲಾಹೃತೋದಧಿಧುನೀ

ಶೈಲಾದಿಯುಕ್ತ ನಿಖಿಲೇಲಾ ಕಟಾದ್ಯಸುರ ತೂಲಾಟವೀದಹನ ತೇ |

ಕೋಲಾಕೃತೇ ಜಲಧಿ ಕಾಲಾಚಯಾವಯವ ನೀಲಾಬ್ಬದಂಷ್ಟ್ರ ಧರಿಣೀ

ಲೀಲಾಸ್ಪದೊರುತಲಮೂಲಾಶಿಯೋಗಿವರಜಾಲಾಭಿವಂದಿತ ನಮಃ || ೭ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ

ದಂಭೋಲಿತೀಕ್ಷ್ಯನಖ ಸಂಭೇದಿತೇಂದ್ರರಿಪು ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾ

ಸಂಭಾರ್ಭ ಕಾಸಹನದಿಂಭಾಯ ದತ್ತವರ ಗಂಭೀರ ನಾದ ಹರೇ ||

ಅಂಭೋದಿಜಾನುಸರಣಾಂಭೋಜಭೂಪವನ ಕುಂಭೀನ ಸೇಶ ಖಗರಾಟ್

ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಕೃತ್ತಿಧರ ಜಂಭಾರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮುಖಾಂಭೋರು ಹಾಭಿ ನುತ ಮಾಂ || ೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ

ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ತುರಂಗಾದಿ ಸೈನ್ಯ ಚತುರಂಗಾ ವಲಿಪ್ತ ದನುಜಾ

ಸಾಂಗಾ ಧ್ವರಸ್ಥ ಬಲಿ ಸಾಂಗಾವಪಾತ ಹೃಷಿತಾಂಗಾ ಮರಾಲಿನುತ ತೇ ||

ಶೃಂಗಾರ ಪಾದನಖ ತುಂಗಾಗ್ರಭಿನ್ನ ಕನ ಕಾಂಗಾಂಡಪಾತಿ ತಟಿನೀ

ತುಂಗಾತಿ ಮಂಗಲ ತರಂಗಾ ಭಿಭೂತ ಭಜ ಕಾಂಗಾಘ ವಾಮನ ನಮಃ || ೯ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ

ಧ್ಯಾನಾರ್ಹ ವಾಮನ ತನೋನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾ ಸುರೇಶವಸುಧಾ

ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲೀನಾರ್ಥ ವಾಗ್ರಶಿತ ನಾನಾಸದಸ್ಯ ದನುಜ ||

ಮೀನಾಂಕ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶಾನಾಥ ಕೋಟಿಲ ಸಮಾನಾತ್ಮ ಮೌಂಜಿಗುಣಕ

ಪೀನಾಚ್ಚ ಸೂತ್ರಪದ ಯಾನಾತ ಪತ್ರಕರ ಕಾನತ್ಯದಂಡವರವೃತ್ || ೧೦ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧೇ ಪರಶುಚರ್ಯಾಧಿಕೃತಖಲ ವರ್ಯಾವನೀಶ್ವರ ಮಹಾ

ಶೌರ್ಯಾಭಿಭೂತಕೃತ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಜಾತಭುಜ ವೀರ್ಯಾವಲೇಪನಿಕರ |

ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧಕುಪಿತಾರ್ಯಾಜ್ಞಯಾಗಲಿತನಾರ್ಯಾತ್ಮ ಸೂಗಲ ತರೋ

ಕಾರ್ಯಾsಪರಾಧಮವಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯ ಮೌಘಜಯಿ ವೀರ್ಯಾಮಿತಾ ಮಯಿ ದಯಾ || ೧೧ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಶುಕಾರಾಮ ಭರವತುಗೌರಾಮಲಾಮಿತಮಹೋ

ಹಾರಾಮರಸ್ತುತ ಯಶೋರಾಮಕಾಂತಿಸುತ ನೋರಾಮಲಬ್ದಕಲಹ |

ಸ್ವಾರಾಮವರ್ಯರಿಪು ವೀರಾವಯಾರ್ಧಿಕರ ಚೀರಾಮಲಾವೃತಕಟೇ

ಸ್ವಾರಾಮ ದರ್ಶನಜಮಾರಾಮಯಾಗತಸುಘೋರಾಮನೋರಥಹರ || ೧೨ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀಕೇಶವಪ್ರದಶನಾಕೇಶ ಜಾತಕಪಿಲೋಕೇಶ ಭಗ್ನರವಿಭೂ

ಸ್ತೋಕೇತರಾರ್ತಿಹರಣಾಕೇವಲಾರ್ತಸುಖಧೀಕೇತಿಕಾಲಜಲದ |

ಸಾಕೇತನಾಥವರಪಾಕೇರಮುಖ್ಯಸುತ ಕೊಕೇನ ಭಕ್ತಿಮತುಲಾಂ

ರಾಕೇಂದು ಬಿಂಬಮುಖ ಕಾರೇಕ್ಷಣಾಪಹ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೇosಫ್ರಿಕಮಲೇ || ೧೩ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ರಾಮೇನೃಣಾಂ ಹೃದಭಿರಾಮೇನರಾಶಿಕುಲ ಭೀಮೇಮನೋರಮತಾಂ

ಗೋಮೇದಿನೀಜಯಿತರ್ಷೋಮೇಯಗಾಧಿಸುತ ಕಾಮೇನಿವಿಷ್ಟ ಮನಸೀ ||

ಶ್ಯಾಮೇ ಸದಾ ತ್ವಯಿಜಿತಾಮೇಯ ತಾಪಸಜ ರಾಮೇ ಗತಾಧಿಕಸಮೇ

ಭೀಮೇಶಚಾಪದಲನಾಮೇಯಶೌರ್ಯಜಿತ ವಾಮೇ ಕ್ಷಣೇ ವಿಜಯಿನೀ || ೧೪ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ನಮಃ

ಕಾಂತಾರಗೇಹಖಲ ಕಾಂತಾರಟದನ ಕಾಂತಾಲಕಾಂತಕಶರಂ

ಕಾಂತಾರssಯಾ೦ಬುಜನಿ ಕಾಂತಾವಾಯವಿಧು ಕಾಂತಾಭಾದಿಪಹರೇ ||

ಕಾಂತಾಲಿಲೊಲದಲ ಕಾಂತಾಭಿಶೋಭಿತಿಲ ಕಾಂತಾಭವಂತಮನುಸಾ

ಕಾಂತಾನುಯಾನಜಿತ ಕಾಂತಾರದುರ್ಗಕಟ ಕಾಂತಾರಮಾತ್ವವತು ಮಾಂ || ೧೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ದಾಂತಂ ದಶಾನನ ಸುತಾಂತಂ ಧರಾಮಧಿವಸಂತಂ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸಾ

ಕ್ವಾಂತಂ ಸಮೇತ್ಯ ವಿಪಿನಾಂತಂ ತ್ವವಾಪ ಯಮನಂತಂ ತಪಸ್ವಿ ಪಟಲಮ್ |

ಯಾಂತಂ ಭವಾರತಿ ಭಯಾಂತಂ ಮಮಾಶು ಭಗವಂತಂ ಭರೇಣ ಭಜತಾತ್

ಸ್ವಾಂತಂ ಸವಾರಿ ದನುಜಾಂತಂ ಧರಾಧರನಿಶಾಂತಂ ಸ ತಾಪಸವರಮ್ || ೧೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಶಂಪಾಭಚಾಪಲವ ಕಂಪಾಸ್ತ ಶತೃಬಲ ಸಂಪಾದಿತಾಮಿತಯಶಾಃ

ಶಂ ಪಾದ ತಾಮರಸ ಸಂಪಾತಿ ನೋcಲ ಮನು ಕಂಪಾರ ಸೇನ ದಿಶಮೇ |

ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಜಂಪಾಪ ರಾವಣ ಹತಂ ಪಾವನಂ ಯದ ಕೃಥಾ

ತ್ವಾ೦ ಪಾಪ ಕೂಪ ಪತಿ ತಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತದಪಿ ಪಂಪಾ ಸರಸ್ಯ ಟಿಚರ || ೧೭ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಲೋಲಾಕ್ಕಪೇಕ್ಷಿತಸುಲೀಲಾಕುರಂಗವದ ಖೇಲಾಕುತೂಹಲ ಗತೇ

ಸ್ವಾಲಾಪಭೂಮಿಜನಿಬಾಲಾಪಹಾರ್ಯನುಜ ಪಾಲಾದ್ಯಭೋ ಜಯ ಜಯ |

ಬಾಲಾಗ್ನಿದಗ್ಗಪುರ ಶಾಲಾನಿಲಾತ್ಮಜನಿ ಫಾಲಾಪತ್ತಲರಜೋ

ನೀಲಾಂಗದಾದಿಕಪಿ ಮಾಲಾಕೃತಾಲಿಪಥ ಮೂಲಭ್ಯತೀತ ಜಲಧೇ || ೧೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ತೂಣೀರಕಾರ್ಮುಕಕೃಪಾಣೀಕಿಣಾಂಕಭುಜ ಪಾಣೀ ರವಿಪ್ರತಿಮಭಾಃ

ಕ್ಷೋಣಿಧರಾಲಿನಿಭ ಘೋಣಿ ಮುಖಾದಿಘನವೇಣೀಸುರಕ್ಷಣಕರಃ |

ಶೋಣಿಭವನ್ನಯನ ಕೋಣೀ ಜಿತಾಂಬುನಿಧಿ ಪಾಣೀ ರಿತಾರ್ಹಣಮಣೀ

ಶ್ರೇಣೀಕೃತಾಂತ್ರಿರಿಹ ವಾಣೇಶಸೂನುವರ ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಿಜಯತೇ || ೧೯ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಹುಂಕಾರಪೂರ್ವಮಥಟಂಕಾರನಾದಮತಿ ಪಂಕಾSವಧಾರ್ಯ ಚಲಿತಾ

ಲಂಕಾಶಿಲೋಚ್ಚಯವಿಶಂಕಾ ಪತಬ್ಬಿದುರ ಶಂಕಾಸಯಸ್ಯ ಧನುಷಃ |

ಲಂಕಾಧಿಪೋಮನುತಯಂಕಾಲರಾತ್ರಿಮಿವ ಶಂಕಾಶತಾಕುಲಧಿಯಾ

ತಂಕಾಲದಂಡಶತ ಸಂಕಾಶಕಾರ್ಮುಖ ಶರಾಂಕಾನ್ವಿತಂ ಭಜ ಹರಿಂ || ೨೦ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ಧೀಮಾನಮೇಯತನುಧಾಮಾssರ್ತಮಂಗಲದನಾಮಾ ರಮಾಕಮಲಭೂ

ಕಾಮಾರಿಪನ್ನಗಪ ಕಾಮಾಹಿ ವೈರಿಗುರು ಸೋಮಾದಿವಂದ್ಯ ಮಹಿಮ |

ಸ್ಥೆೇಮಾದಿನಾಪಗತ ಸೀರ್ಮಾವತಾತ್ಸಖಲ ಸಾಮಾಜ ರಾವಣರಿಗೂ

ರಾಮಾಭಿದೋ ಹರಿರಭೌಮಾಕೃತಿಃ ಪ್ರತನ ಸಾಮಾದಿ ವೇದವಿಷಯಃ || ೨೧ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ದೋರ್ಷಾತ್ಮಭೂವಶತುರಾಷಾಡತಿಕ್ರಮಜ ರೋಷಾತ್ಮಭರ್ತೃವಚಸ

ಪಾಷಾಣಭೂತಮುನಿಯೋಷಾವರಾತ್ಮತನುವೇಶಾದಿದಾಯಿಚರಣಃ |

ನೈಷಾಧಿಷಿಧಸುಭೇಷಾಕೃದಂಡಜನಿ ದೋಷಾಚರಾದಿ ಸುಹೃದ್ರೋ

ದೋಷಾಗ್ರಜನ್ಮಮ್ಮತಿಶೋಷಾಪಹೊsವತು ಸುದೇಷಾಂಫ್ರಿಜಾತಹವನಾತ್ || ೨೨ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ವೃಂದಾವನಸ್ಥಪಶು ವೃಂದಾವನಂ ವಿನುತ ವೃಂದಾರಕೈಕಶರಣಂ |

ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನಿಹತ ನಿಂದಾ ಕೃದಾ ಸುರಜನಂದಾಮಬದ್ದ ಜಠರಮ್ ||

ವಂದಾಮಹೇ ವಯಮ ಮಂದಾವದಾತರುಚಿ ಮಂದಾಕ್ಷಕಾರಿವದನಂ

ಕುಂದಾಲಿದಂತಮುತ ಕಂದಾಸಿತಪ್ರಭತನುಂದಾವರಾಕ್ಷಸಹರಮ್ || ೨೩ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಗೋಪಾಲಕೋತ್ಸವಕೃತಾಪಾರಭಕ್ಷರಸ ಸೂಪಾನ್ನಲೋಪಕುಪಿತಾ

ಶಾಪಾಲಯಾಪಿತಲಯಾಪಾಂಬುದಾಲಿಸಲಿಲಾಪಾಯಧಾರಿತಗಿರೇ ||

ಸಾಪಾಂಗದರ್ಶನಜತಾಪಾಂಗ ರಾಗಯುತ ಗೋಪಾಂಗ ನಾಂಶುಕ ಹೃತಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಶೌಂಡವಿವಿಧಾಪಾಯ ತಸ್ಯಮವ ಮವ ಗೋಪಾರಿಜಾತಹರಣ || ೨೪ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಕಂಸಾದಿಕಾಸದವತಂಸಾ ವನೀಪತಿವಿಹಿಂಸಾಕೃತಾತ್ಮಜನುಷಂ

ಸಂಸಾರಭೂತಮಿಹ ಸಂಸಾರಬದ್ದಮನ ಸಂಸಾರಚಿತ್ಸುಖತನುಮ್ ||

ಸಂಸಾಧಯಂತಮನಿಶಂಸಾತ್ವಿಕವ್ರಜಮಹಂಸಾದರಂ ಭತ ಭಜೇ

ಹಂಸಾದಿತಾಪಸರಿರಂಸಾಸ್ಪದಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣಮ್ || ೨೫||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ರಾಜೀವ ನೇತ್ರವಿದುರಾಜೀವಮಾಮವತು ರಾಜೀವ ಕೇತನವಶಂ

ವಾಜೀಭಪತ್ತಿನೃಪರಾಜೀ ರಥಾನ್ವಿತಜ ರಾಜೀವ ಗರ್ವಶಮನ |

ವಾಜೇಶವಾಹಸಿತ ವಾಜೀಶ ದೈತ್ಯ ತನು ವಾಜೀಶ ಭೇದಕರದೋ

ರ್ಜಾಜೀಕದಂಬನವ ರಾಜೀವ ಮುಖ್ಯಸುಮ ರಾಜೀಸುವಾಸಿತಶಿರಃ || ೨೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಕಾಲೀಹೃದಾವಸಥ ಕಾಲೀಯಕುಂಡಲಿಪ ಕಾಲೀಸ್‌ಪಾದನಖರಾ

ವ್ಯಾಲೀನವಾಂಶುಕರ ವಾಲಿಗಣಾರುಣಿತ ಕಾಲೇರುಚೇ ಜಯ ಜಯ |

ಕೇಲೀಲವಾಪಹೃತ ಕಾಲೀಶದತ್ತವರ ನಾಲೀಕದೃಪ್ತದಿತಿಯೂ

ಚೂಲೀಕಗೊಪಮಹಿಲಾಲೀತನೂಘಸೃಣಧಲೀಕಣಾಂಕಹೃದಯ || ೨೭ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಪಾಂಡುಸುತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮನಃಪ್ರಚುರ ತೃಷ್ಣಾ ಸುತೃಪ್ತಿಕರವಾಕ್

ಕೃಷ್ಣಾಂಕಪಾಲಿರತ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಾಘಹರ ಕೃಷ್ಣಾದಿಷಣ್ಮಹಿಲ ಭೋಃ |

ಪುಷ್ಠಾತು ಮಾಮಜಿತ ನಿಷ್ಠಾದ ವಾರ್ಧಿಮುದ ನುಷ್ಟಾಂಶು ಮಂಡಲ ಹರೇ

ಜಿಷ್ಟೋ ಗಿರೀಂದ್ರ ಧರ ವಿಷ್ಟೋ ವೃಷಾವರಜ ದೃಷ್ಟೋ ಭವಾನ್ ಕರುಣಯಾ || ೨೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ರಾಮಾಶಿರೋಮಣಿಧರಾಮಾಸಮೇತಬಲರಾಮಾನುಜಾಭಿಧರತಿಂ

ವ್ಯೋಮಾಸುರಾಂತಕರ ತೇ ಮಾರತಾತ ದಿಶಮೇ ಮಾಧವಾಂಘಿಕಮಲೆ ||

ಕಾಮಾರ್ತಭೌಮಪುರ ರಾಮಾವಲಿಪ್ರಣಯ ವಾಮಾಕ್ಷಿಪೀತತನುಭಾ

ಭೀಮಾಹಿನಾಥಮುಖವೈಮಾನಿಕಾಭಿನುತ ಭೀಮಾಭಿವಂದ್ಯ ಚರಣ || ೨೯ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಸ್ವಕ್ಷೆ ಲಭಭಯ ದಾಕ್ಷಿಶ್ರವೋ ಗಣಜ ಲಾಕ್ಷೇಪಪಾಶಯಮನಂ

ಲಾಕ್ಷಗೃಹಜ್ವಲನ ರಕೆ ಹಿಡಿಂಬಬಕ ಬೈಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ವವಿಪದಃ |

ಅಕ್ಷಾನುಬಂಧಭವರೂಕ್ಷಾಕ್ಟರಶ್ರವಣ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷ್ಯವಮತೀ

ಕಕ್ಷಾನುಯಾನಮಧಮಕ್ಷಾಪಸೇವನಮಭೀಕ್ಷಾಪಹಾಸಮಸತಾಂ || ೩೦ ||

ಚಾಕ್ಷಣ ಏವನಿಜ ಪಕ್ಷಾಗಭೂದಶಶತಾಕ್ಷಾತ್ಮಜಾದಿ ಸುಹೃದಾ

ಮಾಕ್ಷೇಪಕಾರಿಕುನೃಪಾಕ್‌ಹಿಣೀಶತಬಲಾಭದೀಕ್ಷಿತಮನಾಃ ||

ತಾರ್ಕ್ಷಾಸಿಚಾಪಶರತೀಕ್ಷಾರಿಪೂರ್ವನಿಜ ಲಕ್ಷಾಣಿ ಚಾಷ್ಯಗಣಯನ್

ವೃಕ್ಷಾಲಯಧ್ವಜರಿರಕ್ಷಾಕರೋ ಜಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರ್ಯದುಪತಿಃ || ೩೧ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ

ಬುದ್ಧಾವತಾರಕವಿ ಬದ್ಧಾನುಕಂಪಕುರು ಬದ್ಲಾಂಜಲೇ ಮಯಿ ದಯಾಂ

ಶೌದ್ರೋದನಿಪ್ರಮುಖ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕಾ ಸುಗಮ ಬೌದ್ದಾಗಮಪ್ರಣಯನ |

ಕೃದ್ಧಾಹಿತಾಸುಹೃತಿಸಿದ್ದಾಸಿಖೇಟಧರ ಶುದ್ಧಾಶ್ವಯಾನಕಮಲಾ

ಶುದ್ದಾಂತಮಾಂರುಚಿಪಿ ನದ್ಧಾಖಿಲಾಂಗ ನಿಜ ಮದ್ದಾsವ ಕಲ್ಯಭಿಧ ಭೋಃ || ೩೨ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ

ಸಾರಂಗ ಕೃತ್ತಿಧರ ಸಾರಂಗ ವಾರಿಧರ ಸಾರಂಗ ರಾಜವರದಾ

ಸಾರಂಗ ದಾರಿತರ ಸಾರಂಗ ತಾತ್ಕಮದ ಸಾರಂಗತಷಧಬಲಂ |

ಸಾರಂಗ ವುಸುಮ ಸಾರಂ ಗತಂ ಚ ತವ ಸಾರಂಗ ಮಾಂಫಿಯುಗಲಂ

ಸಾರಂಗ ವರ್ಣಮಪ ಸಾರಂಗ ತಾಬ್ಬಮದ ಸಾರಂಗ ದಿಂಮವ ಮಾಮ್ || ೩೩ ||

ಮಂಗಳಾ ಚರಣ

ಗ್ರೀವಾಸ್ಯ ವಾಹತನು ದೇವಾಂಡಜಾದಿದಶ ಭಾವಾಭಿರಾಮ ಚರಿತಂ

ಭಾವಾತಿಭಶುಭ ದೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಭೂವಾಗ್ವಿಲಾಸ ನಿಲಯಂ |

ಶ್ರೀವಾಗಧೀಶಮುಖ ದೇವಾಭಿನಯ್ಯ ಹರಿಸೇವಾರ್ಚನೇಷು ಪಠತಾ

ಮಾವಾಸ ಏವಭವಿತಾSವಾಗ್ಧವೇತರಸುರಾವಾಸಲೋಕನಿಕರೇ || ೩೪ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣ೦ ||

|| ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.