Dashavatara Stuti

Dashaavathaara Sthuthi 

mathsyA 

proshTeesha vigraha, sunishTeeva noddhatha, vishishTaambuchAri, jaladhe 

koshTaantha raahithavi, cheshTaagamaugha para, meshTeeDi thathva mavamaam 

preshTArka soonumanu, jeshTaartha maatmavidha, theeshTo yugaantha samaye 

stheshTaathma shRingadhRitha,kaashTaambu vaahana,varaashTaa padha prabhathano 

Hayagreeva 

khanDeebhavadh bahuLa, DinDeera jRimbhaNasu, chanDee kRithodadhi mahaa 

kaanDaathi chithragathi, shaunDaadhya haimaradha, bhaanDaaprameya charitha 

chandaashva kanTamadha, shunDaala durhridhaya, gandaa bhikhanDa kara dho 

shchandaamaresha haya, thundaakRithe dRishama, khandaamalam pradisha may 

kUrma 

kUrmaakRithe thvavathu, narmaathma prishTa dhRitha, bharmaathma mandaragiray 

dharmaa valambanasu, dharmaa sadhaakalitha, sharmaa sudhaa vitharaNaath 

durmaana raahumukha, durmaayi daanavasu, marmaa bhibhedana paTo 

dharmaarka kaanthi vara, varmaa bhavaan bhuvana, nirmaaNa dhUtha vikRitihi 

dhanvanthari 

dhanvantha rengaruchi, dhanvantha reritharu, dhanvanstharee bhavasudhaa 

bhAnvantharaa vasatha, manvantha raadhikRitha, thanvantha raushadha nidhey 

dhanvantha rangashubu, dhanvantha maajishuvi, thanvan mamaabdhi thanayaa 

soonvantha kaathma hRida, thanvantharaa vayava, thanvantha raarthi jaladhau 

mohini 

yaaksheera vaardhi madha, naaksheeNa darpadithi, jaakshobhithA maragaNA 

pekshaaptha yejaniva, lakshaamshu bimbajida, theekshNaa lakaavRithamukhee 

sUkshmaa valagnavasa, naakshepa kRithkucha, kaTaakshaa kshamee kRitha mano 

dheekshA suraahRitha, sudhaakshaaNino vathu, su rookshekshaNaath, haritanuHu 

shikshaadiyun nigama, dheekshaa sulakshaNa, parikshA kshamaa vidhisathee 

daakshaayaNI kshamati, saakshaath ramaapinaya, dhaakshepa veekshaNa vidhau 

prekshaakshi lobhakara, laakshaa rasokshitha, padaakshepa lakshithadharaa 

saakshaari thaathma thanu, bhookshaara kaari, niTilaakshaa kshamaana vatunaha 

VarAhA 

neelAmbudhAbhashubha sheelAdridehadhara khelAhRitho dhadhidhunee 

shailAdiyuktha nikhi lelAkaTAdhyasura tUlATa veedahana the 

kolAkR^ite jaladhi kAlAchayAvayava nIlAbjadaMshhTra dhariNI 

leelA spadhoruthala moolAshiyogivara jAlAbhivanditha namaHa 

NarasImhA 

daMbholi theekshNanakha saMbhedi thendraripu kuMbhIndra pAhi kRupayA 

sthaMbhArbha kAsahana DiMbhAya dattavara gaMbheera nAda nruhare 

aMbhodijAnu sharaNAMbhoja bhUpavana kuMbhIna sesha khagarAT 

kuMbhIndra kRittidhara jambhAri shaNmukha mukhAMbho ruhAbhi nutha maam 

VAmana 

pingAksha vikrama turangAdi sainya chaturangA valiptha danuja 

sAngA dhvarasthabali sAngAvapAtha hRishi thAngA marAli nutha thay 

shRiNgAra pAdanakha tuNgAgra bhinnakana kANgANDa pathi thaTinee 

thuNgAthi mangala taraNgA bhibhUta bhaja kAngAgha vAmana namaHa 

VAmana 

dhyAnArha vAmana thanonAtha pAhi yajamAnA suresha vasudhA 

dhAnAya yAchanika leenArtha vAgvashita nAnA sadasya danuja 

meenAnka nirmala nishAnAtha koTi lasa mAnAhtma maunji guNakau 

peenAchha sUthrapada yAnAtha pathrakara kAnamya daNDa varabhRith 

ParashurAmA 

dhairyAmbudhe parashu charyAdhikRitha khala varyA vaneeshvara mahA 

shauryAbhibhUtakRitha veeryAthma jAthabhuja veeryA valepanikara bhAryAparAdha kupithAryAGnayA galitha nAryAtma soogala tharo 

kAryAparAdhamavi chAryArya maughajayi veeryAmithA mayi dayA 

RAma 

shrIrAmalakshmaNa shukArAma bhUravathu gaurAmalA mithamaho 

hArAmarasthuthaya shorAma kAnthisutha norAma labdhakalaha 

svArAmavaryaripu veerAmayArdhikara chIrAmalA vRithakaTe 

sArAma darshanaja mArAmayAgatha sughorAmano rathahara 

Krishna 

vRindAvanasthapashu vRindAvanaM vinutha vRindArakaikasharaNam 

nandAthmajaM nihatha nindA kRidA sura janamdAmabaddha jaTaram 

vandAmahe vayama mandAvadAtharuchi mAndAksha kArivadanam 

kundAlidanthamutha kandAsithaprabha thanundAva rAkshasaharam 

BuddhA and Kalki 

buddhAvatArakavi baddhAnukaMpakuru baddhAnjalau mayi dayAm 

shauddhodani pramukha saiddhAnthikA sugama bauddhAgama praNayana 

kruddhAhithA suhRithi siddhAsi kheTadhara shuddhAshvayAna kamalA 

shuddhAntamAM ruchi pinaddhAkhilAnga nija maddhAva kalkya bhidha bho 

Badari NArAyana 

sAraNga kRittidhara sAraNga vAridhara sAraNga rAjavaradA | 

sAraNga dAritara sAraNga tAtmamada sAraN^gataushhadhabalam.h | 

sAraNga vatkusuma sAraNga taJNchatava sAraN^ga mAN^ghriyugalam.h | 

sAraNga varNamapa sAraN^ga tAbjamada sAraN^ga diMstvamava mAm.h 

manGAlA charana 

grIvAsya vAhathanu devANDajAdidasha bhAvAbhirAma charitam 

bhAvAtibhavyashubha dhIvAdirAjayathi bhUvAgvilAsa nilayam 

shrIvAgadhIsha mukha devAbhinamya hari sevArchaneshu paTathAm 

AvAsa eva bhavithAvAg bhavethara surAvAsa lokanikare 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.