Enta Cheluvage Magalanu Kottanu

enthA celuvage magaLanu koTTanu

giri rAjanu nODam mam ma

 

Tandu hara shiva celuvanen nuta

meccidanutA nODam mam ma

||enthA||

mOre juttu mUru kaNNa

viparItava nODam mam ma

koraLoLu ruNDa mAleya dharisida

uraga bhUSaNana nODam ma

||enthA||

taleyembOdu nODidare jaDe

hoLeyutide nODam mam ma

halavu kAlada tapasi rudrana

mai bUdiyu nODam mam ma

||enthA||

bhUta prEta pishAcigaLella

parivAravu nODam mam ma

Itana nAmavu ondEe mangaLa

muppura harana nODam mam ma

||enthA||

mane yembudu smashAnavu nODe

gaja carmAm bara vam mam ma

haNa von dAdaru kai yoLagilla

kapparavanu nODam mam ma

nandi vAhana nIla kaNTana

nirguNa nODam mam ma

indira ramaNa shrI purandara viTTalana

hondi davanu nODam mam ma

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.