Jaya Kolhapura

Jaya Kolhapura

jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye tava pAdau hridi kalaye ratna rachitavaleye

jaya jaya sAgarajAte kuru karuNA mayi bhIte jagadambAbhidhyA te jIvati tava pote

jaya jaya sAgara sadanA jaya kAntyA jitamadanA jayaduShTAntakakadanAkundamukularadanA

suramaNI nuta charaNe sumanaH sankaTa haraNe suswara ranjita vINe sundari nija kiraNe

bhajadindIvara somA bhavamukhyAmarakAmA bhayamUlAlivirAmA bhanjita munibhImA

kumkuma ranjitafAle kunjara bAndavalole kaladhautAmalachaile krintakujanajAle

dhritakaruNA rasa pUre dhanadAnotsava dhIre dhvanilavaninditakIre dhIre danujadAre

surahrutpanjarakIrA sumagehArpitahArA sundara kunjavihAra sura parivArA

varakabarIdhritakusume varakanakAdhikasuShume vananilayAdaya bhIme vadana vijita some

madakalabhAlasagamane madhumathanAlasa nayane mrudulolAlakaracharaNe madhura sarasa gAne

vyAgrapurivara nilaye vyAsapadArpita hrudaye kuru karuNA mayi sadaye vivida nigama geye

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.