Little Madhvas Daasara Padagulu

This is a collection of famous daasara padagulu in english made for kids. They are easy to follow and easy to remember. Please click the image below to open the pdf.

If you have problems downloading the pdf, here is the text.

Table of Contents

 1. Guru Madhva Rayarige
 2. Guru Purandara Dasare
 3. Baro Guru Raghavendra
 4. Roga Harane
 5. Anjikinyatakaiya
 6. Gatika Chaladi
 7. Pavamana Jagada Prana
 8. Bagyada Lakshmi Baramma
 9. Jaya Kolhapura
 10. Enu Danyalo
 11. Venkata Ramanane
 12. Bandano Govinda
 13. Simha Roopa Nada
 14. Narayana Nanene

Guru Madhva Rayarige

Guru Madhwa rayarige namo namo

Guru madhwa santhathige namo namo

sripaada rajarige / guru vyasa rayarige

guru vadhi rajarige namo namo

raghavendra rayarige / vaikunta dasarige

purandara dasarige namo namo

guru vijaya dasarige / baaganna dasarige

sri ranga volida dasarige namo namo

parama viragya saali thimanna dasarige

hundekara dasarige namo namo

guru sreesa vittalanna parama bhaktharana charana

sarasija yugagalige namo namo

Guru purandara dAsare 

Guru purandara dAsare nimma charaNa kamalava nambide||

Garuva rahithana madi ennanu poreva bharavu nimmade||1|||

Ondu ariyadha mandhamathi nA indu nimmanu vandipe|| 

Indhireshana paada torisi thande madelo sathkrupe||2|||

Purandaraalaya gatta dolu nee nirutha dhanava gaLisalul Paramapurushanu vipranandadi karava needi yachise||3|| 

Parama nirguNa manavanarithu sarva sureya madidal Arithu manadhali jaridhu bhavagala tharuNi saha hora horateya||4||| 

Maara janakana sannidhanadi saaraganava maduva  Naradare Ee rupadindali thori darushana thorida||5|| 

AjabhavadigaLarasanaada vijayavithalana dhyaanipa| Nija sugnaanava kodisabekendu bhajipeno kel guruvara||6|| 

Baro Guru raghavendra 

baro guru raghavendra barayya ba ba – baro guru raghavendra || 

pa || hindu mundill enage ni gathi endu nambide ninna paadhava bandhanava bidisenna karapidi nandha kandha mukundha bandho || a || 

seva kanelo naanu – dhaavisi bandenu seve nidelavo neenu sevakana seveyanu sevisi sevya-sevaka bhaavaveeyutha TavugaNisi poreyo dhareyoLu pavanaathmaka kaava karuNi || 1 ||| 

karedhare baruviyendhu – saruvudhu Dangura thvarithadi odago bandhu jariya bedavo baridhe ninnaya viraha thaalade manadhi koraguve hariya smaraNeya niruthadali enag harushadhali ni nirutha koduthali || 2 || 

narahari priyane ba -gurushrisha vitTalana karuNapaathrane bega baa guruvarane pariposhisennanu mareyadhale thavacharaNakotiya lirisi charaNaambujava thorutha thvarithadali ododi ba ba || 3 || 

Roga Harane

Roga Harane Krupa Sagara Shri Guru

Raghavendra PariPaaleeso

Santhata Durmatha Dwanda Diwakara

Santhavinutha Matha Laleeso

Pavana Gathrasu Deva varane Thava

Sevaka Janarolagadeeso

Ghanna Mahima Jaganatha Vittala Priya

Ninna Aradhane Madeeso

Anjikinnyatakaiya

anjikinyatakayya sajjanarige bhayavu inyatakayya l sanjivarayara smarane madida mele ll 

kanasali manasali kalavalavadare l hanumana nenedare hari hogade bhiti ll 

roma romake koti lingavudarisida l bhimana nenedare bittu hogade biti ll purandara vittalana pujeya maduva l guru madvarayara smarane madida mele ll

Gatika Chaladi

GaTika Chaladi ninta Sri hanumanta Sri hanumanta 

GaTika Chaladi ninta paTu hanumantanu paThaneya maDalu tkaTadi porevenendu ll 

chaturayugadi tanu atibalavaatanu chaturmukanayyanu chaturamUrutigaLa caturatanadi bhajisi chaturmukanagi chaturvida Pala koDuta ll 

sarasija bhavagOskara kalmasha dUra varachakratirthasara mereva Paladi nitya naraharigeduragi sthirayOgasanadhi varava koDuvenendu ll 

ShanKacakravadharisi bhaktara manava binkava pariharisi pankajanabhasri purandara viThalanu bhinkada sEvaka sankaTa kaLeyuta ll

Pavamana Jagada Prana

pavamAna pavamAna jagada prANa

sankaruShaNa bhava bhayaraNya dahanaa….pavana

shravaNave modhalAda navavidha bhakuthiya thavakadindali koDu kavijanapriyA 

hEma kacchUTa upaveetha 

dharipa mArutha 

kAmAdivargarahithA (2)

vyOmAdi sarva vyAputha 

Sathatha nirbheetha

rAmachandrana nijadUtha (2) 

yAma yAmake ninAradhipudhake

kAmipe enagidu nEmisi prathidina I 

E manasige suKasthOmava thorutha pAmaramathiyanu nee mANipudu

vajra shareera gambheera 

mukuTadhara 

durjanavanakuTAra (2)

nirjaramaNi dayA pArA vArA udhAra sajjanaraghaparihAra (2)

arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu mUrjagavarivanthe garjane mADide hejje hejjege nin abja pAdada dhuLi marjanadhali bhavavarjitha nenisO

prANa apAna vyAna udhAna samAna Ananda bhArathi ramaNa (2)

nIne SharvAdi gIrvANA dhyamararige jAnadhanapAlipa varENya (2)

nAnu niruthadali EnEnesaguve mAnasAdhi karma ninagoppisidhenO prANanAtha sirivijayaviTTalana (2)

kANisikoDuvudu bhAnuprakAsha

Bagyada Lakshmi Baaramma

bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau

bhAgyada lakShmI bArammA

hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa naadhava thorutha

sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante

(bhAgyada)

kanaka vrushtiya kareyuta bAre 

mana kAmanaya siddhiya tOrE

dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega

(bhAgyada)

attittalagalade bhaktara maneyoLu

nitya mahOtsava nitya sumangaLa

satyava tOruva sAdhu sajjanara 

chittadi hoLevA puttaLi bombe

(bhAgyada)

sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre

kunkumAnkite pankaja lochane venkaTaramaNana binkada rANI

(bhAgyada)

sakkare thuppa kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage

akkareyuLLa aLagiri rangana 

Chokka purandara viThalana rANI

(bhAgyada)

Jaya Kolhapura

jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye tava pAdau hridi kalaye ratna rachitavaleye

jaya jaya sAgarajAte kuru karuNA mayi bhIte jagadambAbhidhyA te jIvati tava pote

jaya jaya sAgara sadanA jaya kAntyA jitamadanA jayaduShTAntakakadanAkundamukularadanA

suramaNI nuta charaNe sumanaH sankaTa haraNe suswara ranjita vINe sundari nija kiraNe

bhajadindIvara somA bhavamukhyAmarakAmA bhayamUlAlivirAmA bhanjita munibhImA

kumkuma ranjitafAle kunjara bAndavalole kaladhautAmalachaile krintakujanajAle

dhritakaruNA rasa pUre dhanadAnotsava dhIre dhvanilavaninditakIre dhIre danujadAre

surahrutpanjarakIrA sumagehArpitahArA sundara kunjavihAra sura parivArA

varakabarIdhritakusume varakanakAdhikasuShume vananilayAdaya bhIme vadana vijita some

madakalabhAlasagamane madhumathanAlasa nayane mrudulolAlakaracharaNe madhura sarasa gAne

vyAgrapurivara nilaye vyAsapadArpita hrudaye kuru karuNA mayi sadaye vivida nigama geye

Enu Dhanyalo

Enu dhanyaLo lakumi entha mAnyaLo

sAnurAgadinda hariya tAne sEve mADu tihaLu

koTi koTi bhrityariralu 

hATakAmbarana sEve 

sATiyillade poorNa guNaLu

ShreshTavAgi maadutihaLu 

Chatra chAmara vyajana pariyanka pAthra roopadalli ninthu 

chitra charitanu Ada hariya 

nitya sEve mADutihaLu 

sarva sthaLadi vyApthanAda 

sarva dOsha-rahithanAda 

sarva vandyanAda purandara viTTalanna sEvisuvaLu

Venkata Ramanane

Venkata ramaNane baaro 

seshachala vaasane baaro

pankaja naabha parama pavithra shankara mithrane baaro (2)

muddhu mukhada maguve ninage muddhu koduveno baaro

nirdhaya veko ninnoLage naanu pondhiddheno baaro (2)

mandhara giriya nethidhaananda mooruthiye baaro

nandana kandha govinda mukunda indire arasane baaro (2)

kaamanaiya karuNaaLo 

shyamala varnane baaro

komalaanga sri purandara viTTalane swaami raayane baaro (2)

Bandano Govinda

bandano gOvinda chandadi Ananda

sundariya mandirakke nandanakanda

AnandanakandA ll

sundarAkAra nanda kanda gamBeera

indu vadaneyara muKhagaLinda noDida l

tanda kusumA karadinda mudisida

bandanO gOvindanO aravinda nayana ll aravindanayana

kAnanAdalli baludeenanAgali

veNunAdavU tA kUdimOdavU l

jANanivanu suma bANa pithanu

mAnini ya mana gaLalli gAna mAduthA ll gAna mAduthA

Odi bandarU bhalu bedikondarU

gArDikAranu avara kuDi meredanu l

mADida jAla vAsudEva viTTala

mADida mana mADida thA kUDida nAgA ll kUDida nAgA ll

Simha Roopa Nada

ommanadinda nimmana bhajisalu

sammatha dhinda kayvanenda hari

Simharoopanaada sri hari 

O naama gireeshane

Tharalanu kariye sthambavu biriye thumba ugrava thoridanu

karalanu bagedu thankoralolagittu

Aaaaaaaaaaaa……

karalanu bagedu thankoralolagittu

tharalana salahida sri narasimhane

bhaktharella kudi bahu doora vodi

parama shantavanu bedidaru

karadu thansiriyanu thodeyali kulisida

Aaaaaaaaaaaa…..

karadu thansiriyanu thodeyali kulisida

parama harushavanu pondida sri hari

jaya jayajaya vendu huvvina tharedu

hari hari hari yendu surarella surise

bhaya nivarana bagyaswaroopane

Aaaaaaaaaaaa……

bhaya nivarana bagyaswaroopane

parama purusha sri purandaravittalane

Simharoopanaada sri hari 

O naama gireeshane

Narayana Nanene

Naaraayanana nene manave naaraayanana nene (pa)

Naaraayanana mannisu varnisu aaraadhanegala maaduta paaduta

Neeraajanadinda archisu mecchisu paaraayana priyana

Veda paarayana priyana (a.pa)

Avana shravana manana nidhidhyaasana

Aa vishnuvina bhakti mahaa prasaadangalu

Kaivalyapadakikkidu nicchanike endu bhaavaj naru pelvaru

 deva bhaavaj naru pelvaru

Jeevana javana baadhegalannutappisi 

Paavana vaikunTa puradolagendendu,

Aavaasava maadi  sukhisa bekaadare 

Sevisu vaishnavara nee sevisu vaishnavara

Dwaaraavatiya gopi chandanadinda shreeramanana vara

Naamava nened Eradaaru oordhwa pundrangala dharisendendu

Veera vaishnava guruva nee veera vaishnava guruva

Seri santapta sudarushana shankhava 

Dhaaranavanu bhujayugadolu maadi

Muraariya mantragalavarindale keli

Orante japisutiru nee Orante japisutiru 

Hari nirmaalyava shiradi dharisutiru

Hari naivedyava bhunjisutiru nitya

IruLu Hagalu hari smaraneya bidadiru

Durulara koodadiru nee durulara koodadiru

Hari para teeratha nemava bidadiru

Hari para devate yandaroputhaliru

Guru mukhadinda sachaastra puraanava

Nirutadi kelutiru nee nirutadi kelutiru 

Siridevi yaavani garasiyu sura

Guru virinchiparu avana kumaararu

Uragaadhipagaavana mancha vihage- shwaranaavana Vaahana

Purahara naavanunguta neera potta

Nirjara pati aavana charana sevakanaada

Surarolagaa hayavadanaginnaaru

Sariyendusuruvenayya sari yarendu surivenayya manave …. NarayaNa ….

Naham Karta Hari Karta

Compiled by:

Aprameya and Ananya

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.