Preenayamo

Preenayamo 

VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara

peenaamsakam

Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja

bhoginam

Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya

sadhvigrahollasinam

Dushta nisshesha samhara karmodhyatham, hrushta pushtathi shishta praja samshrayam

Unnatha praarthitha shesha samsadhakam, Sannatha lowkika nandada

sreepadam

Bhinna karmaashaya praNi samprerakam, Tanna kim nethi vidvathsu

meemaamsitham

Vipra mukhyai sada vedavadonmukhai, Supratha paikshithi shaishvarai

scharchitham

Apra tharkaryoru sam vidguNam nirmalam, Sapraka shaajara nanda

rUpamparam

Athyayo yesya kenaapi na kwapihi, Prathyayo yadguNe shootthamaanam

parah

Satya sankalpa yekovareNyovashi, Mathya noonai sadaa veda

vaadodithaha

PashyathAm dukha santhAna nirmUlanam, DrushyathAm drushyathAm

ithyajeshArchitam

Nashyatam dooragam sarvadApyathmagam,Vashyatam svecchaya sajjane

shwAgatham

Agrajam yah sasarjAjamagrya kruthim, Vigraho yesya sarve guNa yevahi

Ugra aadhyopi yesyAthmaja gryathmajaha, Sadgruhi tah sada yah param

daivatham

Achyutho yogunair nithya mevAkhilai, prachyutho shesha doshai sada

purthitaha

Uchyathe sarva vedoru vadairajaha, Svarchitho bramha rundrayndra

purvaissada

Dhaaryathe yena vishvam sadAjaadikam, VAryathe shesha dukham nija

dhyayinaam

Paaryathe sarva manyainayath pAryathe, KAryathe chAkhilam sarva

bhuthai ssada

SarvapApaniyath samsmruthe samshayam,Sarvada yanthi bhakthya

vishuddhathmanAm

Sharva gurvAdi geervaNa samsthAnadaha, kurvathe karma yath

preethaye sajjanah

Akshayam karma yasmin pare swarpitham, Prakshayam yanthi dukkhani

yennamathaha

Aksharo yojaraha ssarva daivaamruthaha, kukshigam yesya vikshwam

sada ajadikam

Nandi theerthoru sannamino nandinah, sanda danaassada nanda devemathim

Manda hAsaruNa pAnga dhathonnathim, nandita shesha devAdi vrindam sada

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.