Samskrutam Gopi Geetam

jayati te ‘dhikaṁ janmanā vrajaḥ
śrayata indirā sAdhu tathra hi
dayita dṛśyatāṁ tvAm didrukshatAm
tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vichinvate
vraja janArthi han veera yoshitAm
nijajansmayadh vamsanasmita
bhajasakhe bhave kinkaree sma no
jalaruhAnanam chAru darshayan
sharadudAshaye sadhu jAtasat
sarasijodara shreemushA drushA
suratanAtha the shulkadAsikA
varada nignatho neha kim vadhaha
vishajalAshayAd vyAlarAkshsAd
varsha mArutAd vaidhyu tAnalAt
vrushamayAdhbhayAd vishva tho mukhAd
vrushabha te vayam rakshitA muhuhu
na khalu gopikA nandano bhavA
nakhila dehinA mantarAtmadhruk
vikhana sArchito vishva guptaye
sakha ude yivAn sAtvatAm kule
virachitAbhayam vrushNi varya te
sharaNameeyushAm samsruterbhayAt
karasaroruham kAnta kAmadam
shirasi dhehi naha shreekaragraham
praNata dehinAm pApakarshanam
truNacharAnugam shreeniketanam
phaNiphNArpitham the padAmbujam
kruNu kucheshu naha krundhi kruchayam
madhurayA girA valgu vAkyayA
budhamanognayA pushkarekshaNa
vidhikareerimA veera muhyati
radharaseedhunA pyAyayasva naha
thava kathAmrutam tapta jeevanam
kavibhireeDitham kalmashApaham
shravaNa mangalam shree madAtatam
bhuvi gruNanthi the bhooridA janAha
prahasitam priya premaveekshaNam
viharaNam cha the dhyAnamangalam
rahasi samvido yA hrudisprushaha
kruhaka no manaha kshobhayanti hi
chalasi yad vrajAch chArayan pashoon
nalinasundaram nAtha the padam
shilatruNAnkuraihi seeda teeti naha
kalilatAm manaha kanta gacchati
dina parikshaye neela kuntalaihi
varna ruhAananam bibhradAvrutam
vanarajasvalam darshayan muhuhu
manasi naha smaram veera yacchasi
praNatakAmadam padma jArchitam
dharaNimaNdanam dhyeya mApadi
charaNa pankajam shantamam cha the
ramaNa nasta ne shvarpayAdhihan
surata vardhanam shokanAshanam
svarithaveNunA sushtu chumbitam
itararAgavismAraNam nruNAm
vitara veera na sthe daramrutam
aTathi yadbhavAn ahni kAnanam
thruTi yugAyate tvAmapashyatAm
kuTilakuntalam shreemukham cha the
jaDavadeekshatAm pakshmanudhrushAm
pathi sutAnva yabh rAthru bAndhavaan
athivilanghya the hyachutAgataaha
gathi vidastha vod geetha mohithAha
kithava yoshithaha kasthyajennishi
rahasi samvidhi hruchayo dayam
prahasi tAnanam premaveekshaNam
brihaduraha shriyo veera veekshya the
muhurathispruhA muhyathe manaha
vrajavanoukasAm vyakthi ranga the
vrujinahantryalam vishvamangalam
bhaja manAk cha nas tvatspruhAthmanAm
svajanahrudrujAm yannishoodhanam
iti gopyaha pragAyanthyaha pralapanthyashcha chitradhA
rurudhuhu susvaram rAjan krushNa darshanalAlasAha
tAsAmAvirabhoochorihi smayamAna mukhAmbujaha
peethAmbaraDharaha sragvee sAkshAnmanmatha manmathaha

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.