Sundarakanda Nirnaya

 1.  rAmAya shAshvata  suvistRuta  shhaDh guNAya            sarveshvarAya balavIrya 

mahArNavAya natvA lilaNgha yishu rar Nava mutpa pAta Nish piidhyataM girivaraM pavanasya sUnuH

2.Chuk shobha vA ridhi ranu praya yaucha shIghraM yAdo gaNaiH saha tadhi ya balAbhi kRishTaH 

 vRiKshaAksha parvata gatAH pavanena pUrvaM xiptorNave giri rudhA gamadasya hetoH

3.syAlo harasya giripaksha vinAshakAle xipthorNave sa marutor varitAtma pakshaH |

haimo giriH pavana jasya tu vishva mArtham udbhidya vAridhi mavarddha danekasAnuH 

4.naivAtra vishramaNa maichchhada vishramo sau niHsIma paurushha balasya kutaH shramoasya |

Ashlishhya parvatavaraM sa dadarsha gachchhan devaistu nAgajananIM prahitAM vareNa 

5.jij~nAsubhirni jabalaM tava bhaxametu yadyath tvamich chhasi taditya maroditAyAH |

AsyaM pravishya sapadi pravini HRitosmAn evA nananda yaduta svRitameshhu rakshan 

6.dRishhThvA sura praNa yitAM balamasya chograM  

devAH Pratushtu UramuM sumanobhi vRishhThyA  

tairA dritaH punara sau viyataiva gachchhan  

chhAyA grahaM prati dadarsha cha siMhi kAAkhyamh 

7.laNkA vanAya sakalasya cha nigrahesyAH sAmarthya ma prati hataM pradadau vidhAtA |

chhAyA mavakshi padasau pavanAt majasya sosyAH sharIra manuvishya bibheda chAshu | 

8.nissImamAtma balamityanu darshayAno

 hatvaiva tAmapi vidhAtRu varAbhi guptAmh |

lambe sa lambashikhare nipapAta laNkA prAkAra rUpaka girA vatha  saNchukocha 

9.bhUtvA bidALasamito nishi tAM purIM cha prApsyan dadarsha nijarUpa vatIM sa laNkAmh |

Ruddho nayaashvatha vijitya chatAM svamushhTi pishhTAM tayAanu mata eva vivesha laNkAmh 

10.mArgamANo bahishchAntaH so sho kavani kAtaLe |

dadarsha siM shupA vRixa mUlasthi ramA kRitim || 

11.naralokaviDambasya jAnanh rAmasya hRidhgatamh |

tasya cheshhTAnu sAreNa kRitvA cheshhTAshcha saMvidaH 

12.tAdRikhcheshhTA sametAyA aNgulIyamadA tataH|

sithAyA yAni chaivAaasan nAkRite stAni sarvashaH 

13.bhUshhaNAni dvidhA bhUtvA tAnye vAasam stha thaivacha |

atha chUDA maNiM divyaM dAtuM rAmAya sA dadau 

14.yadyap yetan na pashyanti nishA charagaNAstu te |

Dyuloka chAriNaH sarve pashyanthi rishaye evacha 

15.teshhAM viDamba nAyaiva daityAnAM pancha nAyacha |

pashyatAM kali mukhyAnAM viDamboyaM kRitO bhavet.h 

16.kRitvA kAryam idaM sarvaM vishaNkaH pavanAt majaH |

AtmA vishhkaraNe chittaM chakre matimatAM varaH 

atha vana makhilaM tadh rAva NasyA valumpya chitiruha mima mekaM varja yitvA shuvIraH |

Rajani chara vinAshaM kANxamANo tivelaM

 muhu rati ravanAdI toraNaM chAru roha

athAshRiNo dashAnanaH kapIndracheshhTitaM param.h |

didesha kiN^karAn bahUn  kapir nigRihyatamiti 

samastasho vimRityavo darAddharasya kiN karAH |

samAsadanh mahAbalamh surAntarAtma noN gajamh || 7-19||

ashItikoTi yUthapaM puras sarAshhTa kAyutam |

Anekaheti saNkulaM kapIndra mAuv RiNodh balam  ||20||

samAvRitas stathA yudhaiH sa tADi tashcha tair bhrusham.h |

chakAra tAnh  samasta shasta LaprahAra chUrNitAn || 7-21||

punashcha mantri putra kAnh sa rAvaNa prachodi tAnh |

mamarda sapta parvata prabhAnh varAbhi rakshitAn.h || 7-22||

balAgragA mi nastathA sa sharva vAksu garvitAnh |

nihatya sarva raksasAM tRitiya bhAga ma kshiNot.h || 7-23||

anaupamaM harerbalaM nishamya rAxasAdhipaH |

kumAramaxa mAtmanaH samaM sutaM nyayo jayath || 7-24||

sa sarvaloka sAkshiNaH sutaM sharairva varshha ha |

Shitairva rAstra mantritair  nachaina mabhya chAlayath || 7-25||

sa maNDa madhya kAsutaM samIxya rAvaNopamam.h |

tRitIya eshha chAMshako balasya heetya chintayat.h || 7-26 ||

nidhArya eva rAvaNaH sa rAghavasya nAnyathA |

yadIndra jinmayA hato na chAsya shakti riikshyate || 7-27||

atastayo samo mayA tRitIya eshha hanyate |

vichArya chaivamAshu taM padoH pragRihya pupluve || 7-28||

sa chakravad bhramAturaM vidhAya rAvaNAtmajam.h 

apOthayad.h dharAtaLe xanaena mArutI tanuH || 7-29||

vichUrNite dharAtaLe nije sute sa rAvaNaH |

nishamya shokatApitah stata grajaM samAdishat.h || 7-30||

Athendra jin  mAha sharair varAstrasam prayojitaiH |

tatascha vAna rottamaM na chAshakadh vichAlane || 7-31||

 athAstra muttamaM vidher Yuyoja sarva dushhsaham |

sa tena tADito harir 

vyachintayan nirA kulaHa || 7-32||

mayA varA vilaN ghitA 

yanekashaH svayambhuvaH |

sa mAnanIya eva me tatotra mAnayAmyaham.h || 7-33||

ime cha kuryuratra kiM pra hRishhTa raxasAM gaNAH 

itIha laxyameva me sa rAvaNashcha dRishyate || 7-34||

idaM samIxya baddhavath sthitaM kapIndramAshu te |

Babandhu ranya pAshakair jagAma chAstra masyatath

|| 7-35||

atha pragRihya taM kapiM samIpamAna yaMshcha te |

nishAchareshva rasya taM sa pRishhTavAMshcha rAvaNaH || 7-36||

kape kuto si kasya vA kimartham IdRushaM kRitam |

itI ritaH sa chAvadath praNamya rAma mIshvaram|| 7-37||

avaihi dUtamAgataM duranta vikramasya mAm.h |

raghUttamasya mArutiM kulaxa ye taveshvaram.h || 7-38||

na cheth pradAsya sitvaran.h raghUttamapriyAM tadA |

Saputra mitra bAndhavo vinAshamAshu yAsyasi || 7-39||

na rAmabANa dhAraNe shamAH sureshvarA api |

viriJNchi sharva pUrvakAH kimu tva mal pasA rakaH

 || 7-40||

   Prako pitasya tasya kaH purasthitau xamo bhavet |

surA surora gAdike jagatya chintya karmaNaH

|| 7-41||

itIrite vadhodyataM nyavArayad.h vibhIshhaNaH |

sa puchchhadAha karmaNi nyayojayan nishAcharAn || 7-42||

athAsya vastra saNchayaiH pidhAya puchcha magnaye |

dadurdadAha nasya tan marutsakho hutAshanaH 

|| 7-43||

mamarshha sarvacheshhTitaM sa raxasAM nirAmayaH |

Balod dhatashcha kautukAt.h pradag dhumeva tAM purIm || 7-44||

 dadAha chAkhilaM purIM sa puchagena vahninA |

kR^itastu vishva karmaNo.pyadahya tAsya tejasA

 || 7-45||

suvarNa ratna kAritAM sa rAxa sotta maisaha |

pradahya sarvashaH purIM mudAnvito jagarja cha

||7-46||

sa rAvaNaM saputrakaM tR^iNopamaM vidhAya cha |

tayoH prapashyatoH purIM vidhAya bhasmasAd.h yayau || 7-47||

vilaN^ghya chArNavaM punaH svajA tibhiH prapU jitaH |

prabhaxya vAnareshitu madhu prabhuM sameyivAn.h || 7-48||

rAmaM sureshvara magaNya guNAbhirAmaM samprApya sarva kapi veera varai samethaH||

chUdAmaNiM pavanajaH pada yornidhAya sarvAN^gakaiH praNatimasya chakAra bhaktyA || 7-49||

rAmo.apinAnyad anudA tumamushhya yogyam atyantabhakti paritasya vilaxya kiNchit.h |

svAtma pradAna madhikaM pavanAt majasya

 kurvanh samA shlisha damuM paramA bhitushhTaH 

||7-50||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.