Krishna Ashtothara Shathanama

Krishnaashtotara  shri-krishnah kamalaa-natho vasudevah sanathanaha  vasudevathmajah puNyo leela-maanusha-vigrahaha  srivathsa-kausthubha-dharo yashoda-vathsalo harihi  chathurbhujattha-chakraasi-gadaa-shankhadyudaayudhaha  devaki-nandanah shriso nanda-gopa-priyaathmajaha  yamuna-vega-samhari balabhadra-priyaanujaha  puthana-jivitha-haraha shakataasura-bhanjanaha  nanda-vraja-janaanando saccihdaananda-vigrahaha  navaneetha vilipthaango navaneetha nato nagaha  […]

Kuru bhunkshwacha

kuru bhunkshwacha karma nijam niyatham haripadha vinamradhiya sathatham harireva paro harireva gurur harireva jagath pithrumathrugathi |1| na thathothsya param jagaDiDyathamam paramathparathah purushothamathaha tadhalam bahuloka vichinthanaya pravaNam […]

Bhagyadha Lakshmi Baramma

Bagyada Lakshmi Baaramma bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau bhAgyada lakShmI bArammA hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa naadhava thorutha sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante (bhAgyada) […]

Enu Dhanyalo

Enu Dhanyalo Enu dhanyaLo lakumi entha mAnyaLo sAnurAgadinda hariya tAne sEve mADu tihaLu koTi koTi bhrityariralu hATakAmbarana sEve sATiyillade poorNa guNaLu ShreshTavAgi maadutihaLu Chatra chAmara vyajana […]

Preenayamo

Preenayamo  VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara peenaamsakam Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya sadhvigrahollasinam Dushta nisshesha samhara […]