ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ Vishnu Sahasranamam

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್‌-ವಶಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ |
ಭೂತಕೃದ್ ಭೂತಭದ್-ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತ ಭಾವನಃ || 1 ||
ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ |
ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಏವ ಚ || 2 ||
ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿದಾಂ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ |
ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || 3 ||
ಸರ್ವ: ಶರ್ವ: ಶಿವಃ ಸ್ಥಾಣುರ್‌-ಭೂತಾದಿರ್-ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ |
ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ || 4 ||
ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯ: ಪುಷ್ಕರಾ ಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಅನಾದಿ ನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ || 5 ||
ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ೭ ಮರಪ್ರಭುಃ |
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಷ್ಟಾ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ || 6 ||
ಅಗ್ರಾಹ್ಯ: ಶಾಶ್ವತೋ ಕೃಷ್‌ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ |
ಪ್ರಭೂತ-ಕಕುಬ್ದಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಲಂ ಪರಮ್ || 7 ||
ಈಶಾನಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜೋಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ || 8 ||
ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀಧ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮ: ||
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷ: ಕೃತಜ್ಞ: ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್|| 9 ||
ಸುರೇಶ: ಶರಣಂ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಪ್ರಜಾಭವಃ |
ಅಹ-ಸ್ಪಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಳಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವ ದರ್ಶನಃ || 10 ||
ಅಜ-ನ್ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತ: |
ವೃಷಾ ಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಯೋಗ ವಿನಿತಃ || 11 ||
ವಸುರ್-ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯ: ಸಮಾತ್ಮಾ-ಸ್ಪಮ್ಮಿತಃ ನಮಃ |
ಅಮೋಘ: ಪುಂಡರೀಕಾಕೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ || 12 ||
ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರು‌-ವಿಶ್ವಯೊನಿಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾ: |
ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾಣು‌-ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾಃ || 13 ||
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನುರ್-ವಿಷ್ಯಕ್ಕೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ವೇದೋ ವೇದ ವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿತೆ-ಕವಿ: || 14 ||
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃತಾಕೃತಃ |
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್-ವ್ಯೂಹ: ಚತುರ್ದಂಷ್ಠ: ಚತುರ್ಭುಜಃ || 15 ||
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಟುರ್-ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹಿಷ್ಟುರ್-ಜಗದಾದಿಜಃ |
ಅನಘೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಪುನರ್ವಸು: || 16 ||
ಉಪೇಂದ್ರೋ ವಾಮನಃ ಪ್ರಾಂಶುರಮೊಘಃ ಶುಚಿರೂರ್ಜಿತಃ |
ಅತೀಂದ್ರ: ಸಂಗ್ರಹ: ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ || 17 ||
ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ವೀರಹಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ || 18 ||
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್‌-ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್-ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಅನಿರ್-ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿ ಧೃಕ್: || 19 ||
ಮಹೇಶ್ವಾನೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಅನಿರುದ್ಧ: ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಿ: || 20 ||
ಮರೀಚಿರ್-ದಮನೋ ಹಂಸಃ ಸುಪರ್ನೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ |
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಸುತಪಾಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 21 ||

ಅಮೃತ್ಯು: ಸರ್ವದೃಕ್-ಸಿಂಹಃ ಸಂಧಾತಾ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಃ |
ಅಜೋ ದುರ್ಮಷ್ರಣಃ ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ಸುರಾರಿಹಾ || 22 ||
ಗುರುರ್-ಗುರುತಮೋ ಧಾಮಃ ಸತ್ಯ-ನೃತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ | 
ನಿಮಿಷೋ೭ನಿಮಿಷಃ ಪ್ರಸ್ವೀ ವಾಚಸ್ಪತಿ ರುದಾರಧೀಃ || 23 ||
ಅಗ್ರಣೀ: ಗ್ರಾಮಣಿ: ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋನೇತಾ ಸಮೀರಣ: 
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || 24 ||
ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ |
ಅಹಃ ಸಂವರ್ತ ವಹಿ-ರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರಃ || 25 ||
ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವದೃಗ್-ವಿಶ್ವಭುಗ್-ವಿಭುಃ || 
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸಮ್ಮತಃ ಸಾಧು‌-ಜಹ್ನು‌-ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ || 26 ||
ಅಸಂಖ್ಯೆಯೋ೭ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟ ಕೃಚ್ಛುಚಿ: | 
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ: ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ: ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಃ || 27 ||
ವೃಷಾಹೀ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್-ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರಃ | 
ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತ: ಶ್ರುತಿಸಾಗರ: || 28 ||
ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗೀ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ | 
ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್‌-ರೂಪಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಕಾಶನಃ || 29 ||
ಓಜಸ್ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ |
ಋದ್ದಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರ-ಶ್ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್-ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ || 30 ||
ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನು: ಶಶಬಿಂದು: ಸುರೇಶ್ವರ: || 
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸೇತುಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ || 31 ||
ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋನಲಃ |
ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕೃತ್-ಕಾಂತಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ || 32 ||
ಯುಗಾದಿ ಹೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನ: | 
ಅದೃಶ್ಯ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್ || 33 ||
ಇಷ್ಟೋ೭ ವಿಶಿಷ್ಟ: ಶಿಪ್ಪೇಷ: ಶಿಖಂಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷ: | 
ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧ ಕೃತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಬಾಹು‌-ಮಹೀಧರಃ || 34 ||
ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜ: | 
ಅಪಾಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನ ಮಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || 35 ||
ಸ್ಕಂದಃ ಸ್ಕಂದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ | 
ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್-ಭಾನುರಾದಿದೇವಃ ಪುರಂಧರಃ || 36 ||
ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣ ಸ್ತಾರಃ ಶೂರಃ ಶೌರಿರ್-ಜನೇಶ್ವರಃ | 
ಅನುಕೂಲ: ಶತಾವರ್ತ: ಪದೀ ಪದ್ಮ ನಿಭೇಕ್ಷಣಃ || 37 |
ಪದ್ಮನಾಭೋ೭ರವಿಂದಾಕ್ಷ: ಪದ್ಮಗರ್ಭ: ಶರೀರಶೃತ್ | 
ಮಹರ್ಧಿರ್-ಗದ್ದೋ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾ ಗರುಡಧ್ವಜ: || 38 ||
ಅತುಲಃ ಶರಭೋ ಭೀಮಃ ಸಮಯಷ್ಟೇ ಹವಿರ್ಹರಿ: || 
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ || 39 ||
ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ ಹೇತುರ್-ದಾಮೋದರಃ ಸಹ: | 
ಮಹೀಧರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ವೇಗವಾನ ಮಿತಾಶನಃ || 40 ||
ಉದ್ಭವಃ, ಕೋಭಣೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀಗರ್ಭ: ಪರಮೇಶ್ವರಃ | 
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ || 41 ||
ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸಂಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವಃ | 
ಪರ್ಧಿ: ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟ: ತುಪ್ಪ: ಪುಷ: ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ || 42 ||
ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ ಮಾರ್ಗೋನೇಯೊ ನಯೋನಯಃ | 
ವೀರ: ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟೋ ಧರ್ಮೋಧರ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ || 43 ||
ವೈಕುಂಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪೃಥುಃ | 
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ: ಶತ್ರುಘೀ ವ್ಯಾಪ್ರೋ ವಾಯುರಧೋಕ್ಷಜಃ || 44 ||
ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಃ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಉಗ್ರ: ಸಂವತ್ಸರೋ ದರೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣ: || 45 ||
ವಿಸ್ತಾರಃ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅರ್ಥೋನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೊಶೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾಧನಃ || 46 ||
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ: ಸ್ಥವಿಷ್ಟೋ ಭೂದ್ದರ್ಮಯೂಪೋ ಮಹಾಮಖ: | 
ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಿರ್‌-ನಕ್ಷತ್ರೀ ಕ್ಷಮಃ, ಕ್ಷಾಮ: ಸಮೀಹನಃ || 47 ||
ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯಶ್ಚ ಕ್ರತು-ಸ್ಪತ್ರಂ ಸತಾಂಗತಿ: |
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜೀ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ || 48 ||
ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖ: ಸೂಕ್ಷ: ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ | 
ಮನೋಹರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೀರ ಬಾಹುರ್‌-ವಿದಾರಣಃ || 49 ||
ಸ್ವಾಪನಃ ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್ | 
ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಧನೇಶ್ವರಃ || 50 ||
ಧರ್ಮಗುಬ್-ಧರ್ಮಕ್ರ-ಧರ್ಮೀ ಸದಸತ್-ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್-ವಿಧಾತಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ || 51 ||
ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿ: ಸತ್ತ ಸ್ಥ: ಸಿಂಹೋ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಚ್ಛದ್-ಗುರುಃ || 52 ||
ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್-ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ: ಪುರಾತನಃ |
ಶರೀರ ಭೂತಭ್ರದ್ ಭೋಕ್ತಾ ಕಪೀಂದ್ರೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ || 53 ||

ಸೋಮಪೋ೭ ಮೃತಪಃ ಸೋಮಃ ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮಃ |
ವಿನಯೊ ಜಯ: ಸತ್ಯಸಂಧೋ ದಾಶಾರ್ಹ: ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ || 54 ||
ಜೀವೋ ವಿನಮಿತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಮುಕುಂದೋ೭ ಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಅಂಭೋನಿಧಿರನಂತಾತ್ರಾ ಮಹೋದಧಿ ಶಿಂತಕಃ || 55 ||
ಅಜೋ ಮಹಾರ್ಹ: ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೂ ಜಿತಾಮಿತ್ರ: ಪ್ರಮೋದನಃ |
ಆನಂದೋ ನಂದನೋನಂದಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ || 56 ||
ಮಹರ್ಷಿ: ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ: ಕೃತಟ್ಟೋ ಮೇದಿನೀಪತಿ: |
ತ್ರಿಪದಸ್-ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾಶೃಂಗಃ ಕೃತಾಂತಕೃತ್ || 57||
ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದ: ಸುಷೇಣಃ ಕನಕಾಂಗದೀ |
ಗುಹ್ಯ ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತಶ್ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಃ || 50 ||
ವೇಧಾಃ ಸ್ವಾಂಗೋ೭ ಜಿತಃ ಕೃಷ್ಟೋ ದೃಢಃ ಸಂಕರ್ಷಣೋ೭ ಚ್ಯುತ: |
ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷ: ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಮಹಾಮನಾಃ || 59 ||
ಭಗವಾನ್ ಭಗಹಾ೭೭ನಂದೀ ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧಃ |
ಆದಿತ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ: ಸಹಿಷ್ಟುರ್-ಗತಿಸತ್ತಮಃ || 60 ||
ಸುಧನ್ವಾ ಖಂಡಪರಶುರ್-ದಾರುಣೋ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಃ |
ದಿವಪ್ಪಕ್-ಸರ್ವ ದೃಗ್ವಾನೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜ: || 61 ||
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗ: ಸಾಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ |
ಸನ್ಯಾಸ ಕೃಚಮ: ಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಶಾಂತಿಃ ಪರಾಯಣಮ್ | 62 ||
ಶುಭಾಂಗಃ ಶಾಂತಿದ: ಪ್ರಷ್ಠಾ ಕುಮುದಃ ಕುವಲೇಶಯಃ |
ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್-ಗೋಪ್ತಾ ವೃಷಭಾರೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ || 63 ||
ಅನಿವರ್ತೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವಃ ||
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾ: ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಪತಿ: ಶ್ರೀಮತಾಂವರಃ || 64 ||
ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿಧಿ: ಶ್ರೀವಿಭಾವನ:
ಶ್ರೀಧರ: ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ || 65 ||
ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸ್ವಂಗ: ಶತಾನಂದೋ ನಂದಿರ್‌-ಜ್ಯೋತಿರ್-ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ತಿ-ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯಃ || 66 ||
ಉದೀರ್ಣಃ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು ರನೀಶಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಿರಃ |
ಭೂಶಯೂ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್-ವಿಶೋಕ: ಶೋಕನಾಶನಃ || 67 ||
ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾ ನರ್ಚಿತಃ ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶೋಧನಃ |
ಅನಿರುದ್ಯೋ೭ಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮೊ೬ಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ || 68 ||
ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ ವೀರ: ಶೌರಿ: ಶೂರ: ಜನೇಶ್ವರಃ |
ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಕೇಶವ: ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿ: || 69 ||
ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮೀ ಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮ: |
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುರ್-ವಿಷ್ಣುರ್‌-ವಿರೋ೭ನಂತೋ ಧನಂಜಯಃ || 70 ||
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್-ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || 71 ||
ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೋರಗಃ |
ಮಹಾಕ್ರತು‌-ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಮಹಾಯಬ್ಬೇ ಮಹಾಹವಿಃ || 72 ||
ಸ್ತವ್ಯ: ಸವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ರಣಪ್ರಿಯಃ |
ಪೂರ್ಣ: ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯ: ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ರನಾಮಯ: || 73 ||
ಮನೋಜವ-ಸೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ |
ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರ್-ವಸುಮನಾ ಹವಿಃ ||74||
ಸದ್ಧತಿ: ಸಮ್ಮತಿ: ಸತ್ತಾ ಸದ್ಗತಿ: ಸತ್ಪರಾಯಣಃ |
ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠ: ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಸುಯಾಮುನಃ || 75 ||
ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯೋನಲಃ |
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ಪೋ ದುರ್ಧರೋ೭ ಥಾಪರಾಜಿತಃ || 76 ||
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್-ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್-ದೀಪಮೂರ್ತಿ ರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತ: ಶತಮೂರ್ತಿ: ಶತಾನನ: || 77 ||
ಏಕೋ ನೈಕ: ಸವ: ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ತತ್-ಪದಮ ನುತ್ತಮಮ್ |
ಲೋಕಬಂಧುರ್-ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || 78 ||
ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದೀ |
ವೀರಹಾ ವಿಷಮಃ ಶೂನ್ನೋ ಧೃತಾ ಶೀರಚಲಶ್ಚಲಃ || 79 ||
ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ನೊ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತ್|
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯ: ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಧರಾಧರಃ || 80 ||
ತೇಜೋವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರ ಭ್ರತಾಂವರ: |
ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ || 81 ||
ಚತುರ್ಭೂತಿ್ರ ಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು ಶೃರ್ತುಹ ಶ್ಚತುರ್ಗತಿ: |
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವ: ಚತುರ್ವೇದ ವಿದೇಕಪಾತ್ || 82 ||
ಸಮಾವರ್ತೋ೭ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ |
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾನೋ ದುರಾರಿಹಾ | 83 ||
ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಃ ತಂತುವರ್ಧನಃ |
ಇಂದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕೃತಾಗಮಃ || 84 ||
ಉದ್ಭವಃ ಸುಂದರ: ಸುಂದೋ ರತ್ನನಾಭಃ ಸುಲೋಚನಃ |
ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನಃ ಶೃಂಗೀ ಜಯಂತಃ ಸರ್ವವಿಜ್ಜಯೀ || 85 ||
ಸುವರ್ಣಬಿಂದು ರಕ್ಷೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗಿ ಶ್ವರೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ || 86 ||
ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯ: ಪಾವನೋ೭ನಿಲಃ |
ಅಮೃತಾಶೋ೭ ಮೃತವಪುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || 87 ||
ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತ: ಸಿದ್ದ: ಶತ್ರುಜಿಚ್ಚತ್ರುತಾಪನಃ |
ನ್ಯಗೋಧೋ ದುಂಬರೋ೭ ಶೃತ್ತ: ಛಾಣರಾಂಧ್ರ ನಿಷದನಃ || 88 ||
ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವ: ಸಪ್ತಧಾಃ ಸಪ್ತವಾಹನಃ |
ಅಮೂರ್ತಿ ರನಘೋ೭ಚಿಂತ್ಯೋ ಭಯಕ್ಸದ್-ಭಯನಾಶನಃ || 89 ||
ಅಣುರ್-ಬೃಹತ್-ಕೃಶಃ ಸ್ಫೂಲೋ ಗುಣಧ್ರನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ |
ಅಧ್ರತಃ ಸ್ವಧೂತ: ಸ್ವಾಸ್ಯ: ಪ್ರಾದ್ವಂಶೋ ವಂಶವರ್ಧನಃ || 90 ||
ಭಾರಭೂತ-ಕಥಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮಣಃ, ಕ್ಷಾಮ: ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ || 91 ||
ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ |
ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯಂತಾ೭ನಿಯಮೋಲಿಯಮಃ || 92 ||
ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾತ್ತಿಕಃ ಸತ್ಯ: ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪರಾಯಣಃ |
ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೋ೭ರ್ಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃತ್-ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || 93 ||
ವಿಹಾಯ ನಗತಿರ್-ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುರುಚಿರ್-ಹುತಭುಗ್ವಿಭುಃ |
ರವಿರ್-ವಿರೋಚನಃ ಸೂರ್ಯ: ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ || 94 ||
ಅನಂತೋ ಹುತಭುಗ್ ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದೋ ನೈಕಜೋ೭ಗ್ರಜಃ |
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ: ಸದಾಮರ್ಷಿ ಲೋಕಧಿಷ್ಠಾನ ಮದ್ಭುತ: || 95 ||
ಸನಾತ್ ಸನಾತನತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ |
ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ-ಸ್ವಸ್ತಿ: ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಃ || 96 ||
ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ಯೂರ್ಜಿತಶಾಶನಃ |
ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಶಬ್ದನಹಃ ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೀಕರಃ || 97 ||
ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಶಲೋ ದ ದಕ್ಷಿಣಃ, ಕ್ಷಮಿಣಾಂ ವರಃ |
ವಿದ್ಯತ್ತಮೋ ವೀತಭಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಃ || 98 ||
ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕತಿಹಾ ಪುಣ್ಯ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ |
ವೀರಹಾ ರಕ್ಷಣ: ಸಂತೋ ಜೀವನ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || 99 ||
ಅನಂತರೂಪ೭ನಂತ ಶ್ರೀರ್‌-ಜಿತಮನ್ಯುರ್‌-ಭಯಾಪಹಃ |
ಚತುರಶ್ರೀ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ || 100 ||
ಅನಾದಿರ್-ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ |
ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್-ಭೀಮೋ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ || 101 ||
ಆಧಾರ ನಿಲಯೋ೭ಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರ: |
ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದ: ಪ್ರಣವಃ ಪಣ: || 102 ||
ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಭ್ರತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನ: |
ತತ್ವಂ ತತ್ರ ವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಿಗಃ || 103 ||
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ |
ಯಜೀ ಯಜ್ಞಪತಿರ್-ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ || 104 ||
ಯಜ್ಞಭ್ರತ್ ಯಜ್ಞಕೃತ್ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಯಜ್ಞಸಾಧನ: |
ಯಜ್ಞಾಂತಕೃತ್ ಯಜ್ಞ ಗುಹ್ಯ ಮನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ || 105 ||
ಆತ್ಮಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನ: |
ದೇವಕೀನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಠಾ ಕ್ಷಿತೀಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ || 106 ||
ಶಂಖಭ್ರನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀ ಶಾಂಗ ಧನ್ವಾ ಗದಾಧರಃ |
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೇಭ್ಯ: ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ || 107 ||
ಶ್ರೀ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||
ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾಂಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನಂದಕೀ |
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣು‌-ವಾಸುದೇವೋಭಿರಕ್ಷತು || 108 ||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.