ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ

ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಏಳು ಶ್ರೀಗಿರಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು ||

ಕಾಸಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಕಾವಡಿಯೊಳು ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟು
ಲೇಸಾಗಿ ಕಡೆದು ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುವೆ
ಶೇಷಶಯನನೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವ ಮಾಡು
ದೇಶ ಕೆಂಪಾಯಿತು ಏಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪರಿಮಳದ ಪುಷ್ಪಗಳ
ಸುರರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲು ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಅರವಿಂದನಾಭ ಸಿರಿವಿಧಿಭವಾದಿಗಳೊಡೆಯ
ಹಿರಿದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೇಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||

ದಾಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಧೂಳಿನದರ್ಶನಕೊಂಡು
ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು
ಶ್ರೀಶನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನು
ಲೇಸಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೊಗಳುವರು ಹರಿಯೇ ||

Elu narayana elu lakshmiramana ||pa||

Elu srigiri odeya srivenkatesa
Elayya belagayitu ||a.pa||

Kasidda halannu kavadiyolu heppittu
Lesagi kadedu hosabenne koduve
Seshasayanane elu samudra mathanava madu
Desa kempayitu elayya hariye ||1||

Aralu mallige jaji parimalada pushpagala
Suraru tandiddare balu Bakutiyinda
Aravindanaba siri vidhibavadigalodeya
Hiridagi koli kugitelayya hariye ||2||

Dasarellaru bandu dhuli darsana gondu
Lesagi tala dandigeya pididu
Srisaneleyadi kesava nimma padavanu
Lesagi smarisi pogaluvaru hariye ||3||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.