Ramacharithra Manjari

Shri Rama Charitra Manjari  shreemAn pUrvam prajAtho dasharatha nrupathE rAmanAmAtha neethO vishvA mithreNa manthrA hrudanuja sahitaH thAtakAM ghAtha kOsthraM | brahmAdhyam prApya hathvA nishichara nikaraM yajnapAlo […]

Vishnu Sahasra Nama

vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh | Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-bhavanah.|| “1” Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih | Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva cha.|| “2” Yogo yoga-vidam […]

Krishna Ashtothara Shathanama

Krishnaashtotara  shri-krishnah kamalaa-natho vasudevah sanathanaha vasudevathmajah puNyo leela-maanusha-vigrahaha srivathsa-kausthubha-dharo yashoda-vathsalo harihi chathurbhujattha-chakraasi-gadaa-shankhadyudaayudhaha devaki-nandanah shriso nanda-gopa-priyaathmajaha yamuna-vega-samhari balabhadra-priyaanujaha puthana-jivitha-haraha shakataasura-bhanjanaha nanda-vraja-janaanando saccihdaananda-vigrahaha navaneetha vilipthaango navaneetha nato nagaha […]

Sundarakanda Nirnaya

 1.  rAmAya shAshvata  suvistRuta  shhaDh guNAya            sarveshvarAya balavIrya  mahArNavAya natvA lilaNgha yishu rar Nava mutpa pAta Nish piidhyataM girivaraM pavanasya sUnuH […]

Preenayamo Vasudevam

Preenayamo  VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara peenaamsakam Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya sadhvigrahollasinam Dushta nisshesha samhara […]

Dashavatara Stuti

Dashaavathaara Sthuthi  mathsyA  proshTeesha vigraha, sunishTeeva noddhatha, vishishTaambuchAri, jaladhe  koshTaantha raahithavi, cheshTaagamaugha para, meshTeeDi thathva mavamaam  preshTArka soonumanu, jeshTaartha maatmavidha, theeshTo yugaantha samaye  stheshTaathma shRingadhRitha,kaashTaambu vaahana,varaashTaa […]

Sri Ranga Stotram

Sri Ranga Stotram  padmaadhiraaje garuDaadhiraaje  viri~ncharaaje suraraajaraaje .  trailokyaraaje.akhilaraajaraaje  shriira~Ngaraaje ramataaM mano me .. 1..  niilaabjavarNe bhujapuurNakarNe  karNaantanetre kamalaakalatre .  shriimallara~Nge jitamallara~Nge  shriira~Ngara~Nge ramataaM mano me […]

Daily Prarthana Shlokas

Shri Gurubhyonamaha harihi Om    Gnaanananda Mayam Devam Nirmala Spatika Kruthim  Aadharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe    Shri Nrusimho akhilaagnana matha dhwantha diwakaraha  Jathyamithasagnaana sukha shakthi […]

ಈಶೋಪನಿಷತ್

॥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ । ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ॥ ಅಥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದꣳ ಸರ್ವಂ […]