नारायणसूक्तम् Narayanasukta

ॐ स॒ह ना॑ववतु। स॒ह नौ॑ भुनक्तु। स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ॥ ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥ ॐ ॥ स॒ह॒स्र॒शीर्॑षं दे॒वं॒ वि॒श्वाक्षं॑ वि॒श्वश॑म्भुवं । […]

अग्निसूक्तम् – Agni Suktam

अग्निसूक्तम् ऋग्वेदसंहितायां प्रथमं मण्डलम् । ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः , देवता अग्निः , छन्द गायत्री, स्वर षड्ज ॥ अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् । होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥ १.००१.०१ […]

Dhanvantari

धन्वन्त्रये Dhanvantari Shloka

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः ||   Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amritakalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri […]

Dhanvantari

Dhanvantari Shloka

Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amritakalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha   ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे […]

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram 

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarv vighnopa-shantaye || Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham | Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim || Vyasaya […]

Samskrutam Gopi Geetam

jayati te ‘dhikaṁ janmanā vrajaḥ śrayata indirā sAdhu tathra hi dayita dṛśyatāṁ tvAm didrukshatAm tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vichinvate vraja janArthi han veera yoshitAm nijajansmayadh vamsanasmita bhajasakhe […]

Little Madhwas Stotra Sangraha

Little Madhvas Stotra Sangraha  Table of Contents  Daily Prarthana Shlokas  Ranga Stotra  Palayaachyuta  Preenayamo  Dashavathara Stuti  Ramacharitra Manjari  Krishna Ashtotara  Venkatesha Stotram  Vishnu Sahasra Nama  Yantrodarakahanuma […]

Manyu Sukta

Yeste manyo veedadvajrasaayakasaha ojah pushyathi vishvamanushaka Sahyamada samAryanthvaya yujA sahaskruthena sahAsA sahasvatha |1| Manyurindro manyure vasa devo manyur hota varUNO jathavedhAha Manyum vishAILathe mano sheeryAh pAhi […]