Daily Prarthana Shlokas

Shri Gurubhyonamaha harihi Om    Gnaanananda Mayam Devam Nirmala Spatika Kruthim  Aadharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe    Shri Nrusimho akhilaagnana matha dhwantha diwakaraha  Jathyamithasagnaana sukha shakthi […]

ಈಶೋಪನಿಷತ್

॥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ । ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ॥ ಅಥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದꣳ ಸರ್ವಂ […]

Rama Stotra Kannada, English

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ . ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ .. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ . ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಣನೇ .. […]

Protection from corona virus

ಅತ್ರಿಣಾ ತ್ವಾ ಕ್ರಿಮೇ ಹನ್ಮಿ ಕಣ್ವೇನ ಜಮದಗ್ನಿನಾ | ವಿಶ್ವಾವಸೋಬ್ರ್ರಹ್ಮಣಾ ಹತಃ | ಕ್ರಿಮೀಣಾಗ್ಂ ರಾಜಾ | ಅಪ್ಯೇಷಾಗ್ ಸ್ಥಪತಿರ್‌ಹತಃ | ಅಥೋ ಮಾತಾಂಥೋ ಪಿತಾ | ಅಥೋ ಸ್ಥೂರಾ ಅಥೋ ಕ್ಷುದ್ರಾ: | ಅಥೋ […]

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಂ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ’ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ […]

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲಾಶಾಸನಂ

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಮ್ ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ (1) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ (2) ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ […]

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹಿಕಮ್ (1) ಉತ್ತಿಷ್ಟೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು (2) ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ವಕೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ […]

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಂ

ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಮ್ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಶುದ್ದಸ್ಪಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತಕಮ್ ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್ ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಜೋಪ ವೀತಿನಮ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಮ್ ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ […]

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರ ಮಂದಿ ರಾನಂದ ಕಂದಲಂ ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್‌ ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ (1) […]